Wywiady i inne materiały

Wywiady Michaela Kuhna

Słowo od autora projektu:

Badanie twórczości współczesnych pisarzy ma swoje niewątpliwe zalety - można zadawać im pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Co więcej, na takie spotkania nie trzeba już odbywać dalekich podróży, czy pisać listów. Wystarczy nawiązać elektroniczną korespondencję i połączyć się za pośrednictwem aplikacji wideo. Postanowiłem skorzystać z tej doskonałej okazji i napisać pod kierunkiem profesora Aleksandra Wawrzyńczaka z Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej pracę doktorską pod tytułem „Motywy niemieckie w powieściach Guzel Jachiny i Jewgienija Wodołazkina drugiej dekady XXI wieku. Analiza imagologiczna”.

Między majem 2021 r. a czerwcem 2023 r. przeprowadziłem serię wyjątkowych wywiadów z obojgiem rosyjskich powieściopisarzy - dwie rozmowy z Guzelią Jachiną i cztery z Jewgienijem Wodołazkinem. Przede wszystkim interesował mnie oczywiście „wątek niemiecki” w ich twórczości. W rezultacie skrócone wersje transkrypcji naszych rozmów zostały dodane jako załącznik mojej rozprawy doktorskiej i stały się jednym z moich głównych źródeł. Na stronie internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaną opublikowane rozszerzone wersje tych wywiadów z minimalnymi skrótami. Mam nadzieję, że znajdą one swoich czytelników. Za realizację tego międzynarodowego projektu badawczego w bardzo trudnym czasie chciałbym podziękować Guzel Jachinie i Jewgienijowi Wodołazkinowi, a także pracownikom Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Bez ich współpracy, życzliwości i cierpliwości nie byłoby to możliwe.

Вступительное слово от автора проекта:

Исследование творчества писателей-современников имеет свои несомненные преимущества – им можно задать вопросы и получить на них ответы. Более того, теперь ради подобных встреч не обязательно совершать дальние поездки или писать письма. Достаточно вступить в электронную переписку и поговорить по видеосвязи. Этой прекрасной возможностью я и решил воспользоваться при написании кандидатской диссертации на тему «Немецкие образы в романах Гузели Яхиной и Евгения Водолазкина 2010-х годов. Имагологический анализ». Мою диссертацию я написал под руководством профессора Александра Вавжинчака на кафедре культуры восточных славян Института восточнославянской филологии филологического факультета Ягеллонского университета.

 

В период с мая 2021 по июнь 2023 года я провёл серию эксклюзивных интервью с обоими российскими прозаиками – две беседы с Гузелью Яхиной и четыре с Евгением Водолазкиным. Больше всего меня, конечно, интересовала «немецкая тема» в их творчестве. В результате, сокращённые версии стенограмм наших бесед вошли в приложение моей диссертации и стали одними из главных источников. На сайте же Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета будут публиковаться расширенные версии этих интервью с минимальными сокращениями. Надеюсь, что они найдут своих читателей.

 

За реализацию данного международного научного проекта в очень непростое время сердечно благодарю Гузель Яхину и Евгения Водолазкина, а также сотрудников Института восточнославянской филологии. Без их отзывчивости, дружелюбия и терпения он бы не состоялся.

Michael Kuhn

  1. Wywiad Michaela Kuhna z Guzel Jachiną, 31.05.2021 (pdf) 
  2. Wywiad Michaela Kuhna z Guzel Jachiną, 6.04.2022 (pdf) 
  3. Wywiad Michaela Kuhna z Jewgienijem Wodołazkinem, 2.09.2022 (pdf)
  4. Wywiad Michaela Kuhna z Jewgienijem Wodołazkinem, 2.03.2023 (pdf)
  5. Wywiad Michaela Kuhna z Jewgienijem Wodołazkinem, 20.04.2023 (pdf)
  6. Wywiad Michaela Kuhna z Jewgienijem Wodołazkinem, 27.06.2023 (pdf)