Katarzyna Jastrzębska

Absolwentka rusycystyki na Uniwersytecie Śląskim.

W latach 1998-2009 adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. 2004-2007 Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, poświęconego miejscu „szkoły moskiewskiej” w historii literatury rosyjskiej. W latach 2009-2019 adiunkt (od 2013 adiunkt z habilitacją) w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2022 roku adiunkt z habilitacją w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich IFW UJ. W latach 2014-2018 Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodzona przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego trzykrotnie: za osiągnięcia naukowe (2012), za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2014), „w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego“ (2018).

Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX i XXI wieku oraz badaniami nad przekładem literackim. Członkini Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Autorka trzech monografii. Opublikowała również artykuły m. in. o twórczości Michaiła Bułhakowa, Jewgienija Zamiatina, Władimira Makanina, Anatolija Kima, Władimira Zazubrina, Gajto Gazdanowa, a także cykl jednotematyczny poświęcony prozie Romana Sienczina.

Jest również autorką prac – monografii i artykułów naukowych – poświęconych problematyce przekładoznawczej, m.in.:

  • O dwóch przekładach „Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa, „Opcje" 1997, nr 1, s. 22–25.
  • Kobieta – autorka przekładu, [w:] Wielcy tłumacze, red. P. Fast, W. Osadnik, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 2012.
  • „Rodzina Jołtyszewów", czyli przekład „rozchwierutany", „Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 95-112.
  • Rosyjska recepcja twórczości Olgi Tokarczuk. Ustalenia wstępne, „Rocznik Przekładoznawczy" 2020, nr 15, s. 197-210.
  • Irina Adelgejm – rosyjska tłumaczka i literaturoznawczyni, „Między Oryginałem a Przekładem" 2021, nr 2(52), s. 63-78.
  • „Nie-miejsce“, ślad i pamięć. Opowiadanie Olgi Tokarczuk „Numery“ w przekładzie Kseni Starosielskiej, „Przekładaniec“ nr 4, 2021, s. 96-115.

Współredaktorka dwóch tomów z serii „Studia o przekładzie“ oraz publikacji zbiorowej Проблемы каноничности русской литературы: теория, эволюция, перевод. Сборник статей под редакцией Катажины Ястшембской, Магдалены Охняк, и Эвелины Пилярчик, Краков: Wydawnictwo „scriptum”, 2017.

Monografie

  1. K. Żemła [Jastrzębska], Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach, Katowice 2000.
  2. P. Fast, K. Jastrzębska, Wczesna twórczość Anatolija Kima. Wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji, Katowice 2006.
  3. K. Jastrzębska, Sztuka uważności : problemy pisarstwa Anatolija Kima, Kraków:Collegium Columbinum, 2011. Książka ukazała się jako 15 tom w serii: Rosja - Myśl, Słowo, Obraz