prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

ur. 1959, profesor zwyczajny nauk humanistycznych 

Wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999 - 2005 i 2008-2012, od 2005 kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2012 roku rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Urodził się w Jaworznie 27 czerwca 1959 roku. Dzieciństwo spędził w Wołowicach nad Wisłą w powiecie krakowskim. Tam również w latach 1966–1974 uczęszczał do szkoły podstawowej (obecnie im. Jana Pawła II). W 1974–1978 był uczniem klasy biologiczno-chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie. W 1978–1983 studiował filologię rosyjską w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem jego pracy magisterskiej „Aleksander Sołżenicyn – pisarz i myśliciel wobec tradycji słowianofilstwa rosyjskiego" – obronionej w czerwcu 1983 – był profesor Ryszard Łużny.

W 2001–2004 – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w latach 2002-2003  kierował Katedrą Badań Wschodu.

Od 2005 profesor w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Jego droga naukowa-dydaktyczna już od czasu ukończenia studiów była wyraźnie określona. Jeszcze w stanie wojennym obronił pracę magisterską, która dotyczyła twórczości Aleksandra Sołżenicyna, zakazanego wówczas oficjalnie w całym bloku komunistycznym.

Działał jako wykładowca w podziemnym "Latającym Uniwersytecie", zorganizowanym przez NSZZ "Solidarność" UJ - dla uczniów, studentów i robotników całej Polski południowej, w tym także Krakowa organizowanym w stanie wojennym. W stanie wojennym publikował także teksty o niezależnej kulturze rosyjskiej w polskich czasopismach drugiego obiegu ("Arka", "Miesięcznik Małopolski"), tłumaczył książki emigrantów z ZSRR (W. Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika).

W 1986-1989 przebywał w Niemczech, w Szwajcarii i we Francji w ramach stypendiów naukowych, publikował teksty o kulturze rosyjskiej i jej związkach z kulturą polską i europejską w naukowych czasopismach w Polsce („Slavia Orientalis", „Miesięcznik Znak") i w periodykach zagranicznych.

W grudniu 1991 uzyskał nagrodę Fundacji Polcul w Sydney – jako „wyróżnienie za udział w rozwoju niezależnej kultury polskiej" i wkład we współpracę polsko-rosyjską w walce o demokrację".

W 1992 roku opublikował pracę doktorską o filozofii ekumenicznej Włodzimierza Sołowjowa.

Książka habilitacyjna na temat "Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej" otrzymała w 1998 roku nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i została nominowana do finałowej grupy 10-ciu publikacji nagrody im. Jana Długosza.

Tytuł profesora otrzymał w 2002 po opublikowaniu książki „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy", która znalazła się w ścisłej czołówce prac nominowanych do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza (2002). Jako że praca wpisywała się ściśle w papieską wizję ekumeniczną „Europy dwóch płuc" (katolicyzmu i prawosławia), książką jeszcze w trakcie jej powstawania zainteresował się sam Jan Paweł II. Autor miał dzięki temu zaszczyt dyskutować osobiście z Papieżem w Castel Gandolfo w lipcu 2000 roku.

W 2013 roku nakładem wydawnictwa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego ukazała się pierwsza w Rosji książka Grzegorza Przebindy pt. Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше, będąca zbiorem esejów i tekstów poświęconych dialogowi kultur i narodów rosyjskiego i polskiego.

Grzegorz Przebinda opublikował  dotąd ponad 300 artykułów i esejów w języku polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, czeskim, ukraińskim i białoruskim. Jako ciekawostkę można podać fakt, że jeden z artykułów o prześladowaniu religii w ZSRR został przetłumaczony i wydany w języku fińskim.

W 1992-2014 przebywał wielokrotnie w ramach stypendiów naukowych we Francji, Niemczech i we Włoszech (w Rzymie, na zaproszenie Fundacji Jana Pawła II) oraz w uniwersytetach Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Hiszpanii, Turcji, Słowenii.

Jest członkiem redakcji i kolegiów redakcyjnych czasopism: „Nowaja Polsza", „Przegląd Rusycystyczny", "Nowa Europa Wschodnia", Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, Komisji Słowianoznawstwa PAN oraz Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU.

Publikacje na łamach czasopisma "Nowaja Polsza" (tłumaczone przez Natalię Gorbaniewską) obecne także w wersji elektronicznej w Internecie wywołują życzliwe zainteresowanie ze strony tych Rosjan, którym bliska jest idea dialogu polsko-rosyjskiego. Wywołują natomiast także gwałtowne ataki ze strony tych ugrupowań - często stalinowskich - które cały czas dążą do konfrontacji Rosji z Polską. Vide: http://lenta.mk.ua/article/1586145.html

W latach 1987-2013 przeprowadził i opublikował w polskich czasopismach (podziemna, a potem legalna "Arka", „Czas Krakowski", „Tygodnik Powszechny", „Rzeczpospolita", „Russkaja Mysl", „Nowa Europa Wschodnia") wywiady z pisarzami rosyjskimi, w tym także emigracyjnymi, m.in. z Natalią Gorbaniewską, Iriną Iłowajską-Alberti, Władimirem Bukowskim, Bułatem Okudżawą, Andriejem Siniawskim, Gieorgijem Władimowem, Jewgienijem Rejnem, Dymitrem Bykowem, Władimirem Makaninem.

Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej", nadaną w 2009 przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, oraz medalem Komisji Edukacji Naukowej (2013).

W 2015 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

Zainteresowania:

Amatorsko przebiegł 17 maratonów: Kraków (25 kwietnia 2010), Wilno (12 września 2010), Kraków (17 kwietnia 2011), Tallin (11 września 2011), Paryż (15 kwietnia 2012), Moskwa (9 września 2012), Jerozolima (1 marca 2013), Sankt-Petersburg (30 czerwca 2013), Stambuł (17 listopada 2013), Sewilla (23 lutego 2014), Walencja (16 listopada 2014), Boston (20 kwietnia 2015, z czasem 3:49:17), Budapeszt (11 października 2015), Nowy Orlean (28 lutego 2016),  Porto (5 listopada 2017), Rzym (8 kwietnia 2018), Kijów (7 października 2018). Najlepszy rezultat uzyskał w biegu moskiewskim: 3.23.45.

Życie osobiste:

Od 1981 żonaty z Leokadią Styrcz-Przebindą (absolwentka slawistyki na UJ, dr językoznawstwa). Posiada dwoje dzieci: syna Igora (ur. 1981, absolwent filmoznawstwa na UJ) i córkę Anetę (ur. 1989, absolwentka socjologii na UJ).

Monografie i książki

 1. Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Arka, Kraków 1992, ss. 248.

      a) K. D. [Konstantin Duszenko] Pierwaja polskaja kniga o Sołowjowie, „Nowaja Jewropa”, nr 2         (1993), s. 119–120.

      b) Joachim Diec, Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 134–137.

      c) Wasilij Szczukin, G. Przebinda,  Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Ruch Literacki” 1993, nr 1–2, s. 162–163.

      d) Józef Smaga, Pierwsza polska monografia o Sołowjowie, „Znak”, nr 2 (453), 1993, s. 136–140.

      e) Anna Kościołek, Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Acta Universitatis    Nicolai Copernici”. Studia Rosjoznawcze I. Nauki Humanistyczno-społeczne, z. 280, 1994, s. 87–88.

      f) K.D. [Konstantin Duszenko], Zarubieżnaja kniga o Rossii, Przebinda G., Włodzimierz Sołowjow     wobec historii, „Nowyj Mir”, 1993, nr 3, s. 253.

      g) Lektor [Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Idee, „Tygodnik Powszechny”, 12 VII 1992, nr 28                  (2244), s. 8.

      h) M.M. Gurienko, „Władimir Sołowjow ob istorii” (Istoriosofija Wł. Sołowjowa w oswieszczenii G.    Pszebindy), „Sołowjowskie Issledowanija. Pieriodiczeskij Sbornik Naucznych Trudow”, wypusk 4,     Iwanowo 2002, s. 83–97.

 1. Mikołaj Czernyszewski–  późny wnuk Oświecenia, Śląsk, Katowice 1996, ss. 103. 

      a) Józef Smaga, O rzekomym przodku Lenina, „Znak”, nr 3 (514), 1998, s. 137–142.

      b) Wasilij Szczukin, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, „Nowoje Litieraturnoje             Obozrienije”, 1997, nr 28, s. 423–425.

      c) Lidia Macheta, Grzegorz Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, „Slavia        Orientalis”, 1997, nr 4, s. 630–632.

 1. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1998, ss. 528.

      a) Andrzej de Lazari, Jeśli chcemy zrozumieć Rosję. O polskiej rusycystyce, zimorodkach i najnowszej       książce Grzegorza Przebindy, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), nr 161 (5021), 11–12 VII 1998.

      b) Leszek Maleszka, Wschodnie tematy, „Gazeta Wyborcza”, 14–16 VIII 1998.

      c) Włodzimierz Rydzewski, Rosyjska myśl. Próba syntezy, „Nowe Książki”, nr 8, 1998, s. [przedruk:             W. Rydzewski, Dylematy rosyjskiej idei. Artykuły, szkice, recenzje, Kraków 2014, s. 341–344]. 

      d) Marek Styczyński, Między „Bóg jest” a „nie ma Boga”, „Respublika Nowa”, nr 9, 1998, s. 68–71.

      e) K.W. [=Włodzimierz Knap], Wobec Boga i człowieka, „Dziennik Polski”, 18 X 1999, nr 244 (16    822), s. 10.

      f) Wasilij Szczukin, Między Jerozolimą a Atenami, „Znak”, nr 11 (522), 1998, s. 167–174.

      g) Włodzimierz Rydzewski, Dwie Twarze Janusa. Dylematy historii (rosyjskiej) idei, „Archiwum        Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 42, 1991, s. [przedruk: W. Rydzewski, Dylematy rosyjskiej           idei. Artykuły, szkice, recenzje, Kraków 2014, s. 191–202]. 

      h) Lucjan Suchanek, G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli       rosyjskiej (1832–1822), „Slavia Orientalis”, 1999, nr 1, s. 113–116.

      i) Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Nowa mapa rosyjskiej myśli, „Tygodnik         Powszechny”, 28 II 1999, nr 9 (2588), s. 13.

      j) Wasilij Szczukin, Grzegorz Przebinda. „Od Czaadajewa do Bierdiajewa”, „Woprosy Fiłosofii”      1999, nr 4, s. 148–153.

      k) Igor Najdienkow, Grzegorz Przebinda, Ot Czaadajewa do Bierdiajewa.  Spor o Bogie i czełowiekie           w russkoj mysli (1832–1922), „Wsiemirnaja Literatura”, nr 11, 1999.

      l) Marek Kornat, Nowe spojrzenie na myśl rosyjską, „Arcana”, nr 29 (5/1999), s. 185–189.

      ł) Bogdan Gancarz, Między „Bóg jest” a „nie ma Boga”, „Arcana”, nr 29 (5/1999), s. 189–193.

      m) Marek Styczyński, Między „jest Bóg” a „nie ma Boga”, [w:] tenże, O ideach, że złowrogie            bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno–politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999, s. 13–         21.

      n) Wasilij Szczukin, Mieżdu Afinami i Jerusalimom, „Nowaja Polsza”, nr 4 (8), 2000, s. 27–31.

      o) Bazyli Białokozowicz, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 11 (122), 2000, s. 122–127.

      p) Bogusław Żyłko, Między Bogiem i człowiekiem, „Przegląd Polityczny”, nr 54, 2002, s. 164–165.

4. [współautorstwo z Józefem Smagą] Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Znak, Kraków 2000, ss. 340.

            a) Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Biograficzny przewodnik po Imperium, „Tygodnik Powszechny”, nr 9 (2642), 15 II 2000, s. 13.

            b) Ryszard Kozik, Czasem z KGB, czasem „znikąd”, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Krakowie”), 18 II 2000, s. 9.

      c) Krzysztof Masłoń, Leksykony z duszą, „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus-Minus”), 48 (5518), 26–27 II 2000, s. D4.

      d) K. W. [=Włodzimierz Knap], O katach i ofiarach, „Dziennik Polski”, 22 II 2000, s. 35.

      e) MAZ, Od Kum Aba do Władimira Wolfowicza, „Gazeta Wyborcza”, 29 II 2000, s. 12.

      f) Władysław A. Serczyk, Od Abakumowa do Żyrinowskiego, „Dziennik Polski”, 17 III 2000.

      g) Leszek Maleszka, Życie ciem, „Gazeta Wyborcza” (dodatek o książkach), 21 III 2000, s. 5.

      h) Janusz Świeży, Kto jest’ kto w Rossii s polskoj toczki zrienija, „Nowaja Polsza”, nr 4 (8), 2000, s.   44–45.

      i) Marek Styczyński, Rosyjskie who is who, „Respublica Nowa”, czerwiec 2000, s. 92–93.

      j) Jacek Wojciechowski, Rosja w biogramach, „Nowe Książki”, nr 6, 2000, s. 20–21.

      k) Jerzy Korkozowicz, Rosja XX wieku, „Głos Nauczycielski”, nr 38, 2000.

      l) Wojciech Staniszewski, Kto był kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, „Latarnik”, nr 12, 2000                       [pismo internetowe – wydruk tekstu w archiwum u autora recenzowanej książki].

      ł) Tomasz Kmita, Kucharki i poeci, „Nowe Państwo”, 26 V 2000.

      m) Janusz Dobieszewski, Radość wertowania, „Odra”, 3 (472), 2001, s. 126–127.

      n) Stanisław Stępień, Grzegorz Przebinda, Józef Smaga, Leksykon. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku,       Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2000, ss. 336, 4 nlb., „Biuletyn Ukrainoznawczy”, t. 7, Południowo-  Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2001, s. 237–240.

 1. Zaułki Mistrza Wolanda, Oficyna Literacka, Kraków 2000, ss. 240.

      a) Ryszard Kapuściński, Poszukiwania Rosji, „Rzeczpospolita”, Rzecz o książkach, nr 5, 17 V 2000,             s. E4.

      b) K. F., Obrazki z Rosji, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Krakowie), 2–3 V 2000, s. 7.

      c) Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Reportaże zza dwóch granic, „Tygodnik       Powszechny”, nr 31 (2664), 30 VII 2000, s. 17.

      d) Wojciech Pięciak, Osobiste portrety Rosji, „Latarnik”, nr 37, 2000 [pismo internetowe – wydruk    tekstu w archiwum u autora recenzowanej książki].

      e) Janusz Dobieszewski, Przez Wolanda do Arystotelesa, „Znak”, 2001, nr 8 (555), s. 168–173.

 1. Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków: Znak 2001, s. 338.

      a) Andrzej Kaczyński, Papież większej Europy, „Rzeczpospolita”, 18 II 2002, nr 41 (6118), s. 2.

      b) Włodzimierz Paźniewski, Dwa płuca, „Gość Niedzielny”, Rok LXXIX, 24 II 2002, nr 8, s. 42.

      c) Andrzej de Lazari, Mniejsza i Większa Europa, „Rzeczpospolita”, 23–24 II 2002, nr 46 (6123), s. D5.

      d) Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Dwa płuca, „Tygodnik Powszechny”,  3 III 2002, nr 9 (2747), s.13.

      e) Jonasz [=Jan Turnau], Delikatniej, „Gazeta Wyborcza”, 23–24 III 2002, s. 23.

      f) Bohdan Gancarz, Od poznania do spotkania, „Gość Niedzielny. Azymut”, Rok LXXIX, 2 VI 2002,           nr 22, s. 13.

      g) Tomasz Fiałkowski, Dwa liogkich , „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), 2002, s. 54–55.

      h) Andrzej de Lazari, Bolszaja i małaja Jewropa, „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), 2002, s. 52–53.

      i) Jerzy Kłoczowski, Drugie płuco Europy, „Znak”, nr 7 (566), 2002, s. 123–126.

      j) Anna Doktór, Drugie płuco Europy, „Nowe Książki”, nr 9, 2002, s. 62.

      k) Marek Blaza SJ, Tolerancja nie wystarczy, „Przegląd Powszechny”, nr 11 (975), 2002, s. 257–259.

      l) Włodzimierz Rydzewski, Papież i Wschód, „Zdanie”, nr 1–2 (124–125), 2002, s. 40–41 [przedruk:            W. Rydzewski, Dylematy rosyjskiej idei. Artykuły, szkice, recenzje, Kraków 2014, s. 345–350].

      ł) ks. Alfred Wierzbicki, „Dwa płuca Europy”, „Ethos”, R. 15, nr 3–4 (59–60), 2002, s. 421–426.

      m) Adam Bezwiński, G. Przebinda: „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy”, „Przegląd       Rusycystyczny”, nr 3 (99), 2002, s.110–112.

      n) Jarosław Poliszczuk, Jak zbilszyty Jewropu. Papa Rymśkyj, jewropejśka ideja, kulturne obłyczczia       suczasnych Rosiji ta Ukrajiny, „Sim dniw. Riwnenśkyj Tyżnewyk”, nr 44, (461), s. 6 IX 2002, s. 9; nr           45 (462), 13 IX 2002, s. s. 9 

      o) Jarosław Poliszczuk, Poszuky jewropejśkoho prawosławja, „Krytyka”, Kijów, R. VI, nr 10 (60),     2002, s. 21–25.

      p) Stanisław Obirek SJ, Grzegorz Przebinda, „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy,            Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, ss. 335, „Życie Duchowe”, nr 34, 2003, s. 181–183.

      r) Leonard Górka SVD, Słowiańskie nauczanie Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne”, Teologia       Ekumeniczna, t. L, z. 7, 2003, s. 183–185.

      s) ks. Marek Stępniak, Grzegorz Przebinda, Większa Europa. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001, ss.             336, „Społeczeństwo”. Studia. Prace badawcze. Dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, R.    12, nr 2, 2002, s. 339–341.

      t) Alfons Brüning, Rezension: Grzegorz Przebinda, Ein größeres Europa. Der Papst gegenüber         Rußland und der Ukraine, Krakau 2001, „Osteuropa”, R. 54, 2004, nr 3, s. 114–116.

      u) Wasilij Szczukin, Polskije ekskursii w obłast' duchownoj biografii (obzor polskich issledowanij      russkogo fiłokatoliczestwa),  „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”, Moskwa 2004, nr 5 (69), s. 301– 308.

7. Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Universitas, Kraków 2003, ss. 250.

      a) Marek Radziwon, Co się wydaje. Myśliciele o Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 25 IV 2003, s. 2.

      b) RFK [Ryszard Kozik], Krakowskie nowości. Grzegorz Przebinda, „Między Rzymem a Moskwą”,           „Gazeta Wyborcza.  Kraków”, 30 IV–1V 2003, s. 6.

      c) Jarosław Makowski, Na styku tradycji. „Między Moskwą a Rzymem” – nowa książka Grzegorza     Przebindy, „Tygodnik Powszechny”, nr 29 (2819), 20 VII 2003, s. 19.

      d) Stanisław Obirek SJ, Lux ex Oriente, „Więź”, nr 10 (540), 2003, s. 140–143.

      e) Wasilij Szczukin, Wbrew stereotypom. O książkach „Rosja, katolicyzm i sprawa polska” Andrzeja Walickiego i „Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku” Grzegorza      Przebindy, „Respublika Nowa”, R. XVII, nr 2 (180), 2004, s. 143–144.

      f) Skórzyński Piotr, Rosyjskie rozdroża, „Opcja na prawo”, nr 3 (27), 2004, s. 56.

      g) ks. Alfred M. Wierzbicki, Dialog z Rosją i dialog w Rosji, „Ethos”, R. 16, 2003, nr 3–4 (63–64), s.            521–526.

      h) Marian Broda, Grzegorz Przebinda, „Między Moskwą a Rzymem”, Towarzystwo Autorów i             Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, ss. 249, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi,            red. Andrzej Andrusiewicz, t. 5, Rzeszów 2004, s. 443–445.

      i) Wasilij Szczukin, Polskije ekskursii w oblast’ duchownoj biografii (obzor polskich issledowanij       russkogo filokatoliczestwa),  „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”, Moskwa 2004, nr 69.

      j) Ewa Korpała–Kirszak, Grzegorz Przebinda, „Między Moskwą a Rzymem”, Towarzystwo Autorów i       Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2003, ss. 249, „Slavia Orientalis”, R. LIII, nr 4,      2004, s. 593–595.

      k) Radosław Romaniuk, Rosja z góry i od dołu, „Znak”, nr 12 (607), 2005, s. 163–168.

      l) Henadź, Siemianczuk, Rasijskaja wyklucznasć i ełrapiejskaja racyjanalnasć, „Arche”, 4 (44),         krasawik 2006, s. 223–227.

8. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004, Kraków, Znak, 2004, ss. 264.

      a) Marek Radziwon, Podróż do Rosji. „Piekło z widokiem na niebo” Grzegorza Przebindy, „Gazeta   Wyborcza”, 22 II 2005, s. 14.

      b) Tomasz Fiałkowski, Widok na Rosję, „Tygodnik Powszechny”, nr 11 (2905), 13 III 2005, s. 13.

      c) Sławomir Popowski, Piekło od wewnątrz. Eseje Grzegorza Przebindy o Rosji, „Rzeczpospolita”, nr            89 (7078), 16–17 IV 2005, s. A12.

      d) Tomasz Fiałkowski,  Wzgląd na Rossiju, „Nowaja Polsza”, nr 5 (2005).

      e) Radosław Romaniuk, Rosja z góry i od dołu, „Znak”, 2005, nr 12 (607), s. 163–168.

      f) Ewa Korpała–Kirszak, Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999­– 2004, Kraków: Wydawnictwo Znak 2004, ss.  264. „Slavia Orientalis”, t. LV, nr 1, 2006, s. 136–138.

      g) Henadź Siemianczuk, Rasijskaja wyklucznasć i jełrapiejskaja racyjanalnasć, „Arche”, 4 (44),        krasawik 2006, s. 223–227.

      h) Olga Nadskakuła, Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Kraków: Wydawnictwo Znak             2004,  „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXVII, nr 4 (112), 2005, s. 107–109.

      i) O. M., Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Spotkanie z Rosją 1999–2004, Kraków:    Znak 2004, „Krytyka”, Rik X, Czisło 4 (102), 2006, s. 11.

      j) Eryk Piesza, Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004, 260 s., Znak, Kraków, 2004, „Sprawy Wschodnie. Czasopismo Instytutu Wschodniego im. Adama         Mickiewicza”, 2005. Z. 1 (8), s. 166–170.

9. Mieżdu Krakowom, Rimom i Moskwoj. Russkaja idieja w nowoj Polsze, Moskwa, Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet,  2013, ss. 384.

      a) Pawieł Basinskij, Bracznyj pir i smiertnyj boj, „Rossijskaja Gazieta”, 12 V 2014, nr 6376 (104).

      b) Natalija Iwanowa, Piostraja lenta-2, „Znamia”, nr  7, 2014.

      c) Żorż Niwa, O żestokosti istorii i duchownom swietie russkoj kultury – głazami polskogo russista,                 „Nowaja Polsza”, nr 6 (164), 2014, s. 35–37.

      d) Aleksander Wawrzyńczak, Гжегож Пшебинда, „Между Краковом, Римом и Москвой.            Русская идея в новой Польше”, Москва РГГУ, 2013, ы. 384, „Slavia Orientalis”, Rocznik LXIII, nr     3, Warszawa 2014, s. 461–464.

      e) Bożena Żejmo, Гжегож Пшебинда, „Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в      новой Польше”, Москва РГГУ, 2013, 2013, ss. 384, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXVI, nr 3             (147), 2014, s. 134–135.

      f) Michał Milczarek, Nadzieja w dialogu, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXVI, 2014, nr 4 (148), s.    120–129.

Artykuły

 1. (współautor w publikacji zbiorowej sygnowanej pseudonimem Sowietolog), Ruch dysydencki w ZSRR [s. 4; 5: fragmenty poświęcone samizdatowi i Aleksandrowi Sołżenicynowi], Kraków „V”, b.d. [1983].
 2. Włodzimierz Sołowjow i idea teokracji ekumenicznej, „Znak”, R. XXXVII, nr 3 (364), 1985, s. 63–74
 3. Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa, „Znak”, R. XXXVIII, nr 4–5 (377–378), 1986, s. 42–58.
 4. Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa, „Znak”, R. XXXVIII, nr 11–12 (384–385), 1986, s. 54–70
 5. Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Oblicza Rosji, Fundusz Inicjatyw Społecznych, Lublin 1987, s. 24–30.
 6. L'accueil fait à la pensée de Vladimir Solov'ew en Allemagne et dans les pays germanophones 1889–1953, „Cahiers du Monde russe et soviétique”. Paris. Vol. XXIX (3–4), Juillet–Decembre 1988, s. 427–445. Numer specjalny: Le Christianisme Russe: entre millenarisme d'hier et soif spirituelle d'aujourd'hui
 7. Włodzimierz Sołowjow i Mikołaj Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne, „Slavia Orientalis” 1989, nr 3–4, s. 611–622
 8. Włodzimierza Sołowjowa spór z protestantyzmem, „Znak”, R. XLIV, nr 7 (466), 1992, s. 96–109
 9. Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Historycznoliterackie 1993, z. 84, s. 69–76
 10. Powrót filozofii do Rosji (1989–1992), „Znak”, R. XLVI,  nr 1 (464), 1994, s. 123–136
 11. Aleksander Sołżenicyn – lekcja męstwa i prawdomówności, „Znak”, R. XLVI, nr 11 (474), 1994, s. 37–50.
 12. Sołżenicyn w sporze z tradycją Oświecenia, „Ethos”, nr 2–3 (30–31), 1995, s. 126–137.
 13. „Bizantyjski” estetyzm Konstantego Leontjewa, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo. 1995, Tom XLIII, zeszyt 7, s. 177–196
 14. Co robić? Nikołaja Czernyszewskiego. Próba „nierewolucyjnej” interpretacji [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1508, Katowice 1995, s. 43–58
 15. Powrót Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, 15 I 1995, nr 3 (2375), s. 8–9.
 16. Aleksander Sołżenicyn na kresach Rosji, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1539, Katowice 1995, s. 118–129.
 17. Mysl W. G. Bielinskogo w priediełach istoriosofskogo immanientizma [w:] Rossija i Zapad. Diałog kultur. Matieriały 2–j Mieżdunarodnoj konfierencyi 28–30 nojabria 1995 g. Moskwa 1996, s. 194–209.
 18. Polaki i Rossija. Mieżdu simpatijej i antipatiej, „Rossija i Sowriemiennyj Mir”, 2 (15), 1997, s. 54–63.
 19. Filolog wobec Słowa. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Kraków 1997, s. 7–13.
 20. Narodziny filozofa. Piotr Czaadajew przed rokiem 1828, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Kraków 1997, s. 107–113.
 21. Rosyjski spór o Boga, człowieka i historię, „Kronika Rzymska”, 1997, nr 112, s. 19–22.
 22. „Apologia obłąkanego” Piotra Czaadajewa, „Acta Polono–Ruthenica” II. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1997, s. 103–111.
 23. Herling, Hercen, Szestow, „Znak”, 1997, R. XLIX, nr 8 (507), s. 84–90.
 24. Mikołaj Czernyszewski – socjalistyczny encyklopedysta, „Roczniki Komisji Historyczno–Literackiej”, t. XXI–XXII, 1994–1995, wyd. Oddziału PAN Kraków 1997, s. 75–86.
 25. Myśl ekumeniczna Władimira Sołowjowa – próba zbliżenia Wschodu i Zachodu Europy, [w:] Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie pod redakcją M. Bobrownickiej, Kraków 1998, s. 99–112.
 26. Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orientalis”, t. XLVII, nr 3, R. 1998, s. 433–446.
 27. Nieśmiertelność dla herosów. O terrorystach-metafizykach u Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny”, nr 43 (2572), 25 X 1998 [=„Kontrapunkt”. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego, nr 10/11 (28/29), s. VI].
 28. Piotr Czaadajew – ojciec prowidencjalizmu w Rosji, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo, t. XLV–XLVI, z. 7, 1997–1998, s. 67–89 (Księga ku czci Profesora Ryszarda Łużnego).
 29. Historia obudzona metaforą... (Andrzej Drawicz w „Tygodniku Powszechnym”, 1982–1995), [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza, red. A. Wieczorek, Opole 1999, s. 31–50.
 30. Dostojewski o duszy i raju, a także o biesach nihilizmu i nacjonalizmu, „Znak”, R. LI, 1999, nr 10 (533), s. 102–117.
 31. Profesor Ryszard Łużny wobec dzieła Jana Pawła II, „Ethos”, nr 47 (1999), s. 244–253.
 32. Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica III – Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 331, 1999, s. 67–75.
 33. Wielki Inkwizytor –  legenda czy poemat?, „Więź”, R. XLIII, nr 3 (497), 2000, s. 38–51.
 34. Rossija protiw Rossii (głazami Aleksandra Janowa), „Nowaja Polsza”, nr 2 (6), 2000, s. 30–33.
 35. Wizja narodowo–ludowa [analiza treści informacyjnego programu „Wriemia” rosyjskiej telewizji ORT1 w pierwszej dekadzie maja 2000 r.], „Wizja Publiczna”, nr 7 (55), lipiec 2000, s. 37–42.
 36. Orientale lumen papieża z Polski, XII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2000, s. 227–236.
 37. „Fides et ratio” a Rosja, w: Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”. Lublin, 15–17 września 2000 r., red. R. Rubinkiewicz SDB, ks. S. Zięba, Lublin 2000, s. 375–382.
 38. Słowiański dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, „Ethos”, R. 13, nr 3 (51) 2000, s. 282–296.
 39. Miłosz, Hierling, Kapuscynskij. O niekotorych izdanijach polskich pisatielej w siegodniaszniej Rosii, „Nowaja Polsza”, nr 3 (18), 2001, s. 18–21.
 40. W poiskach russkoj intielligiencyi, „Nowaja Polsza”, nr 4, (19) 2001, s. 19–23.
 41. Apologeta dobra. Władimir Sołowjow: Prekursor chrześcijańskiego ekumenizmu, „Tygodnik Powszechny”, nr 19 (2705), 13 V 2001, s. 8.
 42. Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski..., „Znak”, R. LIII, nr 5 (552), 2001, s. 4–9.
 43. Mysl Władimira Sołowjowa na porogie Trietjego Tysiaczeletija, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 1 (93), 2001, s. 5–13.
 44. Geneza słowiańskiego ekumenizmu Jana Pawła II, w: Stroitiel czudotwornyj. Szkice o literaturze rosyjskiej. Dedykowane Jadwidze Szymak–Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu. Pod redakcją H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s.147–158.
 45. Ukraińska wyprawa ekumeniczna. Refleksje o papieskiej pielgrzymce do Kijowa i Lwowa, [w]: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. rocznicy urodzin, red. ks. A. Szostek, ks. A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 505–511.
 46. Rosja, Ukraina, słowiański papież..., w: Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia, red. K. Iwan, S. Krzywicki, Szczecin 2001, s. 39–44.
 47. Vladimir Solov’ëv’s Fundamental Philosophical Ideas, „Studies in East European Thoughts”, Volume 54, Nos. 1–2 March 2002, (Special Issue: Polish Studies on Russian Thought), Dordrecht/Boston/London 2002, s. 47–69.
 48. Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII–XLIX, z. 7, 2000–2001.
 49. Swiet s Wostoka. Prawosławije w rieligiozno–fiłosofskoj mysli Ioanna Pawła II, „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), 2002, s. 47–51.
 50. Miesto i wriemia Michaiła Hejfeca, „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (33), 2002, s. 85–90.
 51. Władimir Sołowjow o Polsze i Ukrainie. Mieżdu ekumienizmom i tieokraticzeskoj impierijej, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV/2002, nr 2 (98), s. 5–13.
 52. Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna, „Ethos”, R. 15, 2002, nr 3–4 (59–60), s. 462–469.
 53. Większa Europa Jana Pawła II. Aspekt słowiański i ponadsłowiański, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV/2002, nr 4 (100), s. 7–19.
 54. Ot Małorossii do Ukrainy, „Nowaja Polsza”, nr 5 (42), 2003, s. 66–69.
 55. Święci Starej Rusi – bohaterowie naszych czasów, XIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, Bydgoszcz 2003, s. 173–182.
 56. Rosyjski świadek XX wieku, [w:] Świadkowie świadka, red. ks. Alfred Wierzbicki, Cezary Ritter, Jarosław Merecki SDS, Lublin 2003, s. 15–20.
 57. Ukrajińska ekumeniczna podoroż. Refłeksija pro pałomnyctwo Papy Rymśkoho do Kyjewa ta Lwowa,  [w:] Ukraina między językiem a kulturą, red. Bożena Zinkiewicz–Tomanek, Kraków 2003 (opubl. 2004) [=Studia Ruthenica Cracoviensia], s. 389–395.
 58. Russkije idiei i wojska, „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (55), 2004, s. 98–101.
 59. Swiatyje russkoj Cerkwi, „Nowaja Polsza”, nr 1 (60), 2005, s. 57–60.
 60. Między ołtarzem a tronem. Cerkiew w Rosji  po 1991 roku, „Znak”, 2005, R. LVI, nr 10 (605), s. 25–37.
 61. Jan Paweł II wobec świata prawosławnego, XIV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2006, s. 59–70.
 62. Papież z Polski a Rosja. Główne bariery w dialogu, „Przegląd Rusycystyczny, 2006, z. 4 (116), s. 5–26.
 63. Jan Paweł II a świat prawosławny, w: Wielowymiarowość dobra, red. W. Witalisz, Krosno 2007, s. 19–38.
 64. Polski papież nie zdobył Kremla, w: Jan Paweł II. Apostoł Słowian Wschodnich, red. A. Radziwiłł, Kraków 2008, s. 21–40.
 65. Wizje apokaliptyczne Nikołaja Fiodorowa i Władimira Sołowjowa, w: „Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej”,  red. W. Szczukin, Kraków 2008, s. 145–159.
 66. Sokrates z Berdyczowa. Życie i los Wasyla Grossmana, XV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, s. 347–363.
 67. Dostojewskij o biesmiertii duszy i raje nieziemnom, „Nowaja Polsza”, nr 7/8 (2009).
 68. Miż Lwiwom i Krakowom ta Rymom. Tworczi zustriczi Josifa Slipoho z Karolem Wojtyłoju – Iwanom Pawłom II, w: Mowa Ridna, Słowo ridne. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz–Tomanek, red. O. Baraniwska i A. Adam Fałowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 29–46.
 69. Jan Paweł II a Rosja. Refleksje Anno Domini 2008, w: Polsko–wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego. Red. D. Piwowarska, E. Korpała–Kirszak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 93–102.
 70.  „Wielikij inkwizitor” Dostojewskogo „legienda” ili „poema”? w: Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr. hab. Annie Gildner, profesorowi UJ. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 151–166.
 71. Sokrat iz Bierdiczewa. Żyzń i sud'ba Wasilija Grossmana, „Przegląd Rusycystyczny”, 2010, nr 4 (132), s. 61–85.
 72. "Wialiki inkwizytar" Dastajeuskaha: „legenda” ci „poema”? w: W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej. En quête de sens. Etudes dediées a Marcela Świątkowska. Red. Górnikiewicz J., Halina Grzmil–Tylutki, I. Piechnik. Kraków: Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 464–476.
 73. Pieszczera Gogola i Dostojewskogo, kak jejo widieł bogosłow Pawieł Jewdokimow, w: Dwiesti let Gogola. Sbornik naucznych trudow. Red. W. Szczukin. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 313–320.
 74. Czytając Wata – wspomnienia rusycysty, w: A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Oprac. R. Habielski, Kraków, Universitas, 2011, t. 2, s. 487–497.
 75. Dostojewskij o biessmiertii duszy i raje nieziemnom, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXIV, nr 3 (139), 2012, s. 12–24.
 76. Rossija protiw Rossii – głazami Aleksandra Janowa, w: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, Bydgoszcz 2012, s. 67–76.
 77. Swiatyje drewniej Rusi. Ob aktualnosti knigi Gieorgija Fiedotowa „Swiatyje drewniej Rusi”, w: Wiertograd mnogocwietnyj. Ogród wielu kwiatów, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 73–82.
 78. Drugaja żyzń Michaiła Bułgakowa, w: Michaił Bułgakow, jego wriemia i my. Michał Bułhakow, jego czasy i my, Red. G. Przebinda, J. Świeży, Kraków, „scriptum”, 2012, s. 639–648.
 79. The Third Baptism of Rus. The Participation of Moscow Orthodox Church in Putin’s Expansion in Ukraine, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXVI, nr 4 (148), 2014, s. 5–15.
 80. The Rus and their Saints in the Slavic Teaching of John Paul II. Between History and the Present Day, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXXVIII, nr 2 (154), 2016, s. 5–26.
 81. Sołżenicyn i Polsza. Gоdy 1962-1989, „Sołżenicynskije tietradi. Matieriały i issledowanija”, Moskwa 2016, nr 5, s. 149–187.
 82. „Sto dwadzieścia jedna Małgorzata”. O tekście pierwszego polskiego przekładu "Mistrza i Małgorzaty”, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 2 (158) 2017, s. 54–79.
 83. Trietij polskij pierewod romana „Master i Margarita”. Zapiski pieriewodczika, w: Michaił Bułgakow i sławianskaja kultura, red. J. Jabłokow, Moskwa 2017, s. 8–31.
 84. Aleksandr Wat o Sołżenicynie, nacyzmie i kommunizmie, w: Licznost'  i tworczestwo A.I. Sołżenicyna w sowriemiennom iskusstwie i litieraturie. Matierialy Mieżdunarodnoj naucznoj konfierencyi, poswiaszczonnoj stoletiju so dnia rożdienija A.I. Sołżenicyna, Moskwa, 15–17 marta 2017 g., red. L. Saraskina. Moskwa: Gosudarstwiennyj Institut Iskusstwoznanija: Russkij Put',2018, s. 76–91.
 85. Peter Chaadayev — Father of Providentialism in Russia, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXX, nr 4 (164), 2018, s. 151–174.
 86. Dostoevsky on immortality of the soul and unearthly Paradise, „Studia Pigoniana”, R. I, nr 1, 2018, s. 75–89.

Opracowania edytorskie i redakcje książek

 1. Zabytoje pis'mo Władimira Sołowjowa, „Nowyj Żurnał”, New York, kn. 174, 1989, s. 217–223.
 2. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. Irena Lewandowska i Wiktor Dąbrowski. Przypisy i oprac. tekstu G. Przebinda. Ossolineum 1990 („Biblioteka Narodowa”, seria II).
 3. Spis publikacji pracowników. Zakład Literatury Rosyjskiej XX wieku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Kraków 1995, ss.41 [współautorstwo z H. Waszkielewicz].
 4. Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. A. Drawicz. Wrocław 1995.
 5. Stanisław Markowski, Krakowski Kazimierz. Dzielnica żydowska 1870–1988. Kraków 1992.
 6. Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej. Wybrał, przełożył i opracował Ryszard Łużny. Kraków 1995.
 7. Ryszard Łużny, Spis publikacji 1956–1997. Kraków 1997 [współautorstwo z Januszem Świeżym]
 8. Redakcja działu Bibliografii: Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 9. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 10. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. III, Łódź 2000.
 11. Polska polityka wschodnia, Studia i Analizy; 8, Kraków 2000, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, kierownicy naukowi: Stanisław Miklaszewski, Grzegorz Przebinda.
 12. Rosja i jej sąsiedzi, Kraków 2000, Zeszyty Fundacji „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Instytut Studiów Strategicznych, z. 40, kierownik naukowy programu: Grzegorz Przebinda.
 13. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 14. „Barwy Rusi”, seria Katedry Kultury Słowian Wschodnich, istnieje od 2012.
 15. (wspólnie z Januszem Świeżym i Dymitrem Klebanauem), Michaił Bułgakow, jego wriemia i my. Michał Bułhakow, jego czasy i my, Kraków: Wydawnictwo „scriptum” 2012, 920 s.
 16. Recenzja naukowa: H. Grala, W. Buss, Rosja, Lesko: Wydawnictwo BOSZ, 2013.
 17. Recenzja naukowa: B. Gołąbek, Anatomia Runetu. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR, Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2014.
 18. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. A. Drawicz, konsultacja naukowa: G. Przebinda, Warszawa: Rebis 2015.
 19. Literackie Krosno, red. J. Kułakowska-Lis, G. Przebinda, Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2016.
 20. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda. Opracowanie tekstu i przypisy G. Przebinda, Kraków: Znak 2016. 
 21. Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobienowożytnej. Red. P. Łopatkiewicz, G. Przebinda, W. Witalisz. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2019.

Recenzje, sprawozdania, nekrologi, hasła encyklopedyczne

 1. Nadzieje a historia, „Więź”, R. XXVI, nr 6 (308), 1984, s. 97–100 [omówienie książki: Josef Pieper, Nadzieja a historia, Warszawa 1981].
 2. Apologia filozofii, „Znak”, R. XXXIX, nr 8–9 (387–388), 1987, s. 163–168 [omówienie książki: Josef Pieper, W obronie filozofii, Warszawa 1985].
 3. Historia pewnej utopii, „Arka”, Kraków, 1987, nr 19, s. 140–144  [omówienie książki: Michaił Gieller, Maszina i wintiki. Istorija formirowanija sowietskogo czełowieka, London 1985]. Publikacja w drugim obiegu, sygnowana pseudonimem: Henryk Cywiński.
 4. Borys Pasternak i jego czasy – karta z dziejów literatury rosyjskiej. (Sesja naukowa w Krakowie 25–26 listopada 1983), „Ruch Literacki” 1984, nr 4, s. 318–320.
 5. (we współautorstwie z Andrzejem Drawiczem) „Aby byli jedno”. „Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej” – sesja KUL-u we wrześniu 1985, „Znak”, R. XXXVIII, nr 2–3 (375–376), 1986, s. 218–227.
 6. Narodziny i upadek Imperium, Józef Smaga, Kraków 1992. „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (2247), 1992, s. 7.
 7. Mysl Władimira Sołowjowa w Giermanii do 1953 goda, [w:] Rossija i Zapad. Diałog kultur. Tiezisy konfierencyi. Moskwa, Moskowskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet, 1994, s. 115.
 8. Powrót filozofii do Rosji (1989–1992), Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN za styczeń–czerwiec 1993, t. XXXVII/1. Wrocław 1994, s. 69.
 9. Russkaja idieja w Polsze 1988–1993. Osnownyje knigi, „Put'. Mieżdunarodnyj Fiłosofskij Żurnał”, nr 7, 1995), s. 315–317.
 10. Dynamizm rosyjskiej duszy, „Znak”, R. XLVIII, nr 5 (492), 1996, s. 158–163 [omówienie książki: Mentalność rosyjska. Słownik. Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katowice 1995. Red. Andrzej de Lazari].
 11. Przewodnik wielojęzyczny, „Znak”, R. XLVIII, nr 11 (498), 1996, s. 154–159 [omówienie książki: Tadeusz Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996). Wrocław 1996].
 12. Rosyjska Cerkiew po upadku komunizmu, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, tom LIX 1995, Kraków 1996, s. 69–70.
 13. Słowianoznawcy polscy w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku [głos w dyskusji], „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”, t. IV, pod redakcją R. Łużnego i A. Zięby, Kraków 1997, s. 195–200.
 14. Aleksandra Hercena potyczki z Panem Bogiem, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN”, t. XL/2, lipiec–grudzień 1996. Kraków 1997, s. 67–68.
 15. Pielgrzym urzeczony. Andrzej Drawicz – wspomnienie z lat 80., „Tygodnik Powszechny”, 3 VIII 1997, nr 31 (2508), s. 14.
 16. Oczarowannyj strannik – ob Andrzeje Drawicze wospominanije 80–ch godow, „Russkaja Mysl”, nr 4189, 18–24 IX 1997, s. 10.
 17. Filologia – powołanie i wierność. Zmarł profesor Ryszard Łużny, „Tygodnik Powszechny”, 5 IV 1998, nr 14 (2553), s. 14.
 18. Profesor Ryszard Łużny (1927–1998), „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXI (1998), z. 1–2 (81–82), s. 194–197.
 19. Hasła osobowe i pojęciowe: Arystoteles w Rosji, Myśl staroruska, Nikołaj Czernyszewski, rozumny egoizm, Iwan Luppol [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 20. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 21. Hasła osobowe: Władimir Sołowjow, Aleksander Sołżenicyn, [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 22. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 23. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. III, Łódź 2000.
 24. Kapiełłan krakowskij i wsieja Polszy. Posle smierti otca Juziefa Tiszniera (1931–2000), „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (11–12), 2000, s. 76–77.
 25. Hasło: Iz-pod głyb, [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 26. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 27. Bibliografia do hasła Jezuici w Rosji [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. V, Łódź 2003.
 28. Zmarła Irina Iłowajska–Alberti, „Gazeta Wyborcza”, 7 IV 2000, s. 2.
 29. Misja. Po śmierci Iriny Iłowajskiej–Alberti, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2649), 16 IV 2000, s. 1; 4.
 30. [recenzja publikacji] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, red. J. Kapuścik, Kraków 2002.
 31. Powitanie uczestników konferencji [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, red. J. Kapuścik, Kraków 2002, s. 11–13.
 32. Wołodymyr Sołowjow pro Polszczu ta Ukrajinu. Miż ekumenizmom i teokraticznoju imperijeju [streszczenie wystąpienia], w: 13. Mednarodni Slavistieni Kongres, Ljubljana, 15.–21 avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 2. del: Književnost. Kurturologija. Folkloristika. Zgodovina Slavistike. Tematski bloki, Ljublana 2003, s. 152–153.
 33. Między Uralem, Petersburgiem a Krakowem. Po śmierci Władisława Arżanuchina (1951–2003), „Tygodnik Powszechny”, 24 VIII 2003, nr 34 (2824), s. 15.
 34. Prorok z nieludzkiej ziemi. Pożegnanie Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, nr 32 (3083), 10 VIII 2008, s. 19.
 35. Sołżenicyn – post mortem, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 1, 2008, s. 85–89.
 36. Solżenicyn – post mortem, „Protestant. Nezavisly Evangelicky Mesicnik”, R. XIX, Nr 8, 2008, s. 7.
 37. Jerzy od smoków, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 (3523), 15 I 2017,  s. 50–53 [pożegnanie Jerzego Pomianowskiego].

Tłumaczenia

 1. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, Warszawa 1988. Wyd. „Most”, s. 176 Publikacja w drugim obiegu. Przekład sygnowany pseudonimem: Henryk Cywiński.
 2. Włodzimierz Sołowjow, Mickiewicz, [w:] „Znak”, R. XXXVII, nr 3 (364), 1985, s. 75–81.
 3. Włodzimierz Sołowjow, Opowieść o Antychryście, [w:] „Znak”, R. XXXVII, nr 11–12 (384–385), 1986, s. 71–95.
 4. Paweł Nowgorodcew, O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji, [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. NOW-a. Warszawa 1988, s. 174–186. Publikacja w drugim obiegu, bez nazwiska tłumacza.
 5. Piotr Struwe, Historyczne zadania rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe, [w:] tamże, s. 198–210. Publikacja w drugim obiegu, bez nazwiska tłumacza.
 6. Ostatnie dni Nadieżdy Mandelsztam, „Miesięcznik Małopolski”, 3 (1984), s. 68–71 Publikacja w drugim obiegu, bez nazwiska tłumacza.
 7. Włodzimierz Korolenko, Wywiad dla agencji ROSTA, „Znak”, R. XLII nr 2–3 (417–418), 1990, s. 74–76.
 8. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, w: tenże, Partyzant prawdy. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu, red. R. Jankowski, Warszawa: Fronda 2008, t. II, s. 17–278 [II wyd. poz. pierwszej w tym dziale].
 9. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda. Opracowanie tekstu i przypisy G. Przebinda, Kraków: Znak 2016. 

Inne publikacje

 1. Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Arka”, 20 (1987), s. 46–55. Publikacja w drugim obiegu. Rozmowa sygnowana pseudonimem: Henryk Cywiński.
 2. Cło czy cenzura?, „Tygodnik Powszechny”, 27 XI 1988, nr 48 (2057), s. 3–4.
 3. Rozmowa z Iriną Iłowajską–Alberti, redaktorem naczelnym tygodnika „Russkaja Mysl”, „Arka”, 25 (1989), s. 64–71. Publikacja w drugim obiegu. Rozmowa sygnowana pseudonimem: Henryk Cywiński.
 4. W sprawie ulicy Dzierżyńskiego [List do redakcji], „Tygodnik Powszechny”, 14 V 1989, nr 20 (2081), s. 7.
 5. Czy Dzierżyński zasłużył na ulicę w Krakowie?, „Tygodnik Powszechny”, 6 VIII 1989, nr 32 (2093), s. 8.
 6. Ja na was rassczitywaju. Wstriecza Lecha Wałensy so studientami i priepodawatielami Jagiełłonskogo Uniwiersitieta (Krakow, 10 fiewrala 1989). K pieczati podgotowił Grzegorz Przebinda. S polskogo pieriewieła Natalija Gorbaniewskaja, „Russkaja Mysl”, 17 marta 1989, s. 4; 24 marta 1989, s. 5.
 7. Zachód nie płaci za antykomunizm. Z Władimirem Bukowskim rozmawiają Andrzej Nowak i Grzegorz Przebinda, „Czas Krakowski”, 4 IX 1990, s. 4–5.
 8. Sołżenicyn nie jedzie do Rosji, „Czas Krakowski”, 7–9 IX 1990, s. 1; 3.
 9. Natalia Gorbaniewska w Krakowie, „Czas Krakowski”, 20 IX 1990, s. 5.
 10. Po zabójstwie księdza Mienia, „Czas Krakowski”, 25 IX 1990, s. 3
 11. Rosjanie i Polacy są podobni. Z Natalią Gorbaniewską rozmawiają Grzegorz Przebinda i Andrzej Nowak, „Czas Krakowski”, 6–7 X 1990, s. 3.
 12. Jakim głosem przemówi Rosja? Z prof. Georgesem Nivat, francuskim slawistą i sowietologiem rozmawia Grzegorz Przebinda, „Czas Krakowski”, 16 XI 1990, s. 5.
 13. Rosję uratują młodzi Rosjanie. Z Iriną Iłowajską-Alberti rozmawia Grzegorz Przebinda, „Arka”, 39–40 (1992), s. 122–127.
 14. Dziesięć dni w Moskwie, „Tygodnik Powszechny”, 22 XI 1992, nr 47 (2262), s. 6–7.
 15. Cztery twarze Rosji, „Tygodnik Powszechny”, 6 XII 1992, nr 49 (2264), s. 7.
 16. Tradycja i zimne parówki (Dwadzieścia dni w Rosji), „Tygodnik Powszechny”, 7 III 1993, nr 10 (2278), s. 6.
 17. Kto zgubił cztery zdania z „Mistrza i Małgorzaty”?, „Twórczość”, nr 3 (1993), s. 154.
 18. Dziesięć dni, które nie wstrząsnęły światem, „Tygodnik Powszechny”, 4 IV 1993, nr 14 (2282), s. 1; 3.
 19. Na skrzyżowaniu Azji i Europy (Rosja u progu 1993 roku), „Tygodnik Powszechny”, 18 IV 1993, nr 16 (2282), s. 4.
 20. (we współautorstwie z Andrzejem Romanowskim) Jeżeli państwo depce prawo... Rozmowa z Marią Rozanową i Andriejem Siniawskim, „Tygodnik Powszechny”, 21 X 1993, nr 47 (2315), s. 5.
 21. [list do redakcji] Nie Ruckoja, lecz Ruckiego, „Tygodnik Powszechny”, 21 XI 1993, nr 47 (2314), s. 8.
 22. Jubileusz „Russkoj Mysli”, „Tygodnik Powszechny”, 28 XI 1993, nr 48 (2315), s. 2.
 23. Zbuntowany pop,  „Tygodnik Powszechny”, 12 XII 1993, nr 50 (2317), s. 2.
 24. Skawina, Kraków, Monachium, Paryż. Wyrośli wśród nas: Grzegorz Przebinda (rozmawiał Roman Świątek), „Skawina”. Pismo lokalne. Miesięcznik, nr 35, Rok 4, styczeń 1994, s. 8.
 25. Jak Polak z Rosjaninem... Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Tygodnik Powszechny”, 30 I 1994, nr 5 (2315), s. 5–6.
 26. Żona Zwiada Gamsachurdii, „Tygodnik Powszechny”, 20 III 1994, nr 12 (2322), s. 2.
 27. Moskiewskie obrazki, „Tygodnik Powszechny”, 20 III 1994, nr 12 (2322), s. 6.
 28. Od przyjaciół Moskali, „Tygodnik Powszechny”, 18 IX 1994, nr 38 (2358), s. 2.  
 29. Rosja znów ostrzega NATO, „Tygodnik Powszechny”, 25 IX 1994, nr 39 (2359), s. 3.
 30. Honor gruzińskiego oficera, „Tygodnik Powszechny”, 25 IX 1994, nr 39 (2359), s. 2.
 31. Jemen – małżeństwo czy rozwód? „Tygodnik Powszechny”, 16 X 1994, nr 42 (2362), s. 2.
 32. Dokąd idziesz Trzeci Rzymie? Obawy prawosławnych Rosjan – obawy katolickiego Polaka, „Tygodnik Powszechny”, 6 XI 1994, nr 45 (2365), s. 1; 7.
 33. Sołżenicyn, Duma i okolice, „Tygodnik Powszechny”, 13 XI 1994, nr 46 (2366), s. 16.
 34. Rosyjscy pisarze mają głos,  „Tygodnik Powszechny”, 20 XI 1994, nr 47 (2367), s. 2.
 35. Czeczenów jest niecały milion, „Tygodnik Powszechny”, 18 –25 XII 1994, nr 51–52 (2371–72), s. 3.
 36. Licentia poetica?, „Tygodnik Powszechny”, 8 I 1995, nr 2 (2374), s. 5.
 37. Wybrać pojednanie. Irina Iłowajska Alberti na KUL–u, „Tygodnik Powszechny”, 18 VI 1995, nr 25 (2397), s. 11.
 38. (we współautorstwie z Januszem Świeżym) Nagła zmiana dekoracji. Rozmowa z Olgą i Bułatem Okudżawą, „Tygodnik Powszechny”, 23 VII 1995, nr 25 (2397), s. 1; 5.
 39. Jedność w różnorodności. List apostolski „Orientale Lumen”, „Gość Niedzielny”, nr 32, 6 VIII 1995, s. 7; 10.
 40. Ekumeniczna liturgia w Johannesburgu, „Gość Niedzielny”, nr 40, 1 X 1995, s. 13.
 41. Amerykańsko-polski spór o Sołżenicyna, „Rzeczpospolita”, nr 221 (4174), 23–24 IX 1995, s. 15.
 42. Metafizyka zabijania, „Rzeczpospolita”, nr 267 (4220), 18–19 XI 1995.
 43. Czy zimorodek jaja w zimie znosi? Mentalność rosyjska, „Rzeczpospolita”, nr 273 (4226), 25–26 XI 1995, s. 17 [omówienie pracy Mentalność rosyjska. Słownik. Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katowice 1995].
 44. Mit a prawo, „Najwyższy Czas!”, nr 47/1995, s. XIV.
 45. Głos w dyskusji po wykładzie Iriny Iłowajskiej Alberti, „Ethos”, 1995, nr 2–3 (30–31), s. 56–58.
 46. Moskwa przed najazdem na Czeczenów, „Nowa Respublika”, nr 12 (87) 1995, s. 56–58.
 47. Zaułki Mistrza Wolanda. Moskwa, jaką widziałem w grudniu, „Rzeczpospolita”, nr 5 (4259), 6–7 I 1996, s. 16–17.
 48. Na tropie Antychrysta. Tradycja miarą wszechrzeczy, czyli o pewnych nurtach rosyjskiego prawosławia, „Tygodnik Powszechny”, 15 XII 1996, nr 50 (2475), s. 10.
 49. Rosja Polaków. Między sentymentem a resentymentem. „Rzeczpospolita”, nr 291 (4545), 14–15 XII 1996, s. 15.
 50. Niżny Nowogród nad Oką i Wołgą, „Tygodnik Powszechny”, 16 IV 1997, nr 14 (2491), s. 7.
 51. K 21 maja – dniu rożdienija A. D. Sacharowa. Dom Sacharowa (Otrywok iz oczerka „Niżnij Nowgorod na Okie i Wołgie”), „Russkaja Mysl”, nr 4174, 15–21 maja 1997, s. 10.
 52. Książka, która nie wstrząsnęła Kremlem. Świt i zmierzch generała Korżakowa, „Tygodnik Powszechny”, 28 IX 1997, nr 39 (2516), s. 7.
 53. Prowincjusz, „Tygodnik Powszechny”, 12 X 1997, nr 41 (2518), s. 7.
 54. Łukaszenka non grata, „Tygodnik Powszechny”, 12 X VIII 1997, nr 41 (2518), s. 3.
 55. Złota jesień Jelcyna, „Tygodnik Powszechny”, 19 X 1997, nr 42 (2519), s. 3.
 56. Sołżenicyn: kryzys i szanse kultury, „Tygodnik Powszechny”, 26 X 1997, nr 43 (2520), s. 6.
 57. Rosja: spór o budżet, „Tygodnik Powszechny”, 2 XI 1997, nr 44 (2521), s. 3.
 58. Między nagą władzą a ideologią. Dyskusja o Rewolucji Październikowej 80 lat później, „Rzeczpospolita”, nr 46, 8–9 XI 1997, s. 13; 15.
 59. Moskiewska technologia władzy, „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 1997, nr 46 (2523), s. 3.
 60. Kurs dolara na Kremlu, „Tygodnik Powszechny”, 23 XI 1997, nr 47 (2524), s. 3.
 61. Mumia Lenina. O dziedzictwie rewolucji bolszewickiej z badaczami historii i kultury rosyjskiej Grzegorzem Przebindą, Józefem Smagą i Wasilijem Szczukinem rozmawia Adam Szostkiewicz, „Tygodnik Powszechny”, 23 XI 1997, nr 47 (2524), s. 1; 9.
 62. Rosyjski hak a sprawa polska, „Tygodnik Powszechny”, 30 XI 1997, nr 48 (2525), s. 14.
 63. Mumija Lenina. Biesieda w riedakcyi krakowskogo „Tygodnika Powszechnogo”, „Russkaja Mysl”, nr 4201, 11–17 XII 1997, s. 7.
 64. Małpy, które skręciły w bok. Rozmowa z Jewgienijem Rejnem, „Rzeczpospolita”, nr 8 (4868), 10–11 I 1998, s. 14 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 65. W Jerusalim – czeriez Afiny, Pietierburg i... Krakow. Biesieda s Jewgienijem Riejnom, „Russkaja Mysl”, nr 4206, 22–28 I 1998, s. 8–9 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 66.  Właściciel 10 procent. Żyrinowski o sobie samym i nowym Związku Sowieckim, „Rzeczpospolita”, nr 68 (4928), 21–22 marca 1998, s. 17.
 67. Między Mikołajem II a Leninem, „Tygodnik Powszechny”, 26 VII 1998, nr 30 (2559), s. 3.
 68. Metafizyka i patriotyzm. Nowa książka Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, 2 VIII 1998, nr 31 (2560), s. 7.
 69. Ciche Sanctus. Po śmierci Alfreda Schnittke, „Tygodnik Powszechny”, 16 VIII 1998, nr 33 (2562), s. 14.
 70. Upadek rządu Kirijenki, „Tygodnik Powszechny”, 30 VIII 1998, nr 35 (2564), s. 3.
 71. Rosja na ostrym zakręcie, „Tygodnik Powszechny”, 6 IX 1998, nr 36 (2565), s. 6.
 72. Siedem trudnych dni. Rosja na ostrym zakręcie (2), „Tygodnik Powszechny”, 13 IX 1998, nr 37 (2566), s. 1; 7.
 73. Bułat Okudżawa: Eto moja żyzń (wywiad z pisarzem), „Russkaja Mysl”, nr 4235, 3–9 IX 1998, s. 12–13.
 74. Bankructwo na razie zażegnane. Rosja na ostrym zakręcie (3), „Tygodnik Powszechny”, 20 IX 1998, nr 38 (2567), s. 5.
 75. [współautorstwo] Rosyjska choroba, „Rzeczpospolita”, nr 288 (5148), 9 XII 1998, „Raport o Rosji”, s. I–IV.
 76. Zredefiniować suwerenność. Dyskusja o miejscu i roli krajów postkomunistycznych w jednoczącej się Europie. Rozmawiają m. in. dr Roland Freudenstein z Fundacji Karola Adenauera, dr hab. Grzegorz Przebinda i dr Janusz A. Majcherek – publicyści „Tygodnika Powszechnego” – opr. Piotr Toczyński, „Polis”, 31/32, 1999, s. 109–111.
 77. Zapłacić Rosją za Rosję. Rozmowa z Gieorgijem Władimowem, „Rzeczpospolita”, nr 96 (5261), 24–25 IV 1999, s. 16 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 78. Rosyjski geniusz całopalenia. O polskiej edycji „Dzienników” Andrieja Tarkowskiego, „Tygodnik Powszechny”, 13 VI 1999, nr 24 (2605), s. 10.
 79. Nowa książka rosyjskiego noblisty, „Świat książki”, 9.08.1999, s. 58.
 80. „Strażniczka wyobraźni na przekór czasowi”. O autobiografii Niny Berberowej, „Tygodnik Powszechny”, 24 X 1999, nr 43 (2624), s. 12.
 81. Russkij gienij żertwoprinoszenija, „Nowaja Polsza”, nr 2 (1999), s. 64–71.
 82. Moskwa 2000, „Tygodnik Powszechny”, 11 III 2000, nr 11 (2644), s. 7.
 83. Życie jak symfonia. Monografia jednego z największych kompozytorów XX stulecia [o książce K. Meyera, Dymitr Szostakowicz i jego czasy, Warszawa 1999], „Gazeta Wyborcza”, 20 III 2000, s. 14.
 84. Media w służbie czynowników, „Rzeczpospolita”, nr 72 (5542), 25–26 III I 2000, s. D4.
 85. [list do redakcji] To nie naród rosyjski, „Gazeta Wyborcza”, 11 IV 2000, s. 6.
 86. Gieorgij Władimow o knigie „Gienierał i jego armija”. S pisatielem biesiedujut Grzegorz Przebinda i Janusz Swieżyj, „Nowaja Polsza”, nr 5 (9), 2000, s. 30–33.
 87. O mądrym ludzie i prezydencie mocarnym... Obraz Rosji w ORT1, „Rzeczpospolita”, nr 170 (5640), 22–23 VII 2000, s. D5–D6.
 88. Lekarstwo na powierzchowny ateizm [omówienie Dzieł prawie wszystkich Wieniedikta Jerofiejewa, Kraków 2000], „Gazeta Wyborcza”, 24 X 2000, nr 249 (3550) [= dodatek „Gazeta–Książki”, 24 X 2000, nr 10 (103)], s. 5.
 89. Nad rzeką Wiszerą [omówienie: Warłam Szałamow, Wiszera. Antypowieść, Warszawa 2000], „Gazeta Wyborcza”, 6 XII 2000, nr 284 (3585), s. 12.
 90. Miesto dla drugogo [recenzja z książki Michała Jagiełly, Partnerstwo dla przyszłości, Warszawa 2000], „Nowaja Polsza”, nr 11 (14) 2000, s. 72–78.
 91. Miejsce dla innego [omówienie książki Michała Jagiełly, Partnerstwo dla przyszłości, Warszawa 2000], „Rzeczpospolita”, nr 293 (5763), 16–17 XII 2000, s. D2.
 92. głos w dyskusji na konferencji „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija s Zapadom i s Polszej, [w:] Rossija–Zapad–Polsza w proszłom i buduszczem. Matieriały mieżdunarodnoj konfieriencyi „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija s Zapadom i s Polszej”, RGGU, Moskwa, 15 ijunia 2000 goda, Moskwa 2000, s. 148–150.
 93. Człowiek XXI wieku. 13 stycznia 2001 Jerzy Pomianowski ukończył 80 lat, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 (2689), 21 I 2001, s. 13.
 94. Murarze i grabarze Imperium [o książce Ewy M. Thompson, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000], „Rzeczpospolita”, nr 35 (5808), 10–11 II 2001, dodatek „Plus–Minus”, s. D4.
 95. „Russkije skoro uwidiat, kogo oni potieriali”. Wzglad iz Polszy [w rubryce: God biez Iriny Iłowajskoj], „Russkaja Mysl”, nr 4360, 5–11 IV 2001, s. 8.
 96. Nasi w Moskwie i Petersburgu. O nowych przekładach Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga–Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, „Rzeczpospolita”, nr 100 (5873), dodatek „Plus–Minus”, 28–29 IV 2001, s. D6.
 97. O niekotorych zasługach Władimira Sołowjowa, „Nowaja Polsza”, nr 5 (20), 2001, s. 57–60.
 98. Godowszczina Sołowjowa w Krakowie, „Nowaja Polsza”, nr 5 (20), 2001, s. 60.
 99. Ukraincy, russkije, Papa iz Polszy. Nakanunie pałomniczestwa Ioanna Pawła II na Ukrainu, „Russkaja Mysl”, nr 4369, 21–27 VI 2001, s. 1; 7.
 100. Sławianskij diałog o sowriemiennosti. Wstrieczi Sacharowa i Sołżenicyna s polskim Papoj, „Nowaja Polsza”, nr 6 (21), 2001, s. 31–36.
 101. Ostre rysy Sołżenicyna, „Rzeczpospolita”, nr 178 (5951), 1 VIII 2001, „Rzecz o książkach”, nr 8 (20), s. E 6.
 102. Rasskazy Sołżenicyna po polski, „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (22), 2001, s. 35–37.
 103.  Kamienszcziki i mogilszcziki Impierii, „Nowaja Polsza”, nr 9 (23), 2001, s. 54–57.
 104. Nad riekoj Wiszeroj. Nowyj tom Szałamowa po–polski, „Nowaja Polsza”, nr 1 (27), 2001, s. 56–58.
 105. W poszukiwaniu złotego środka [nagłówek: „Putin chce być co prawda Europejczykiem, ale w kilku bardzo istotnych dla Rosji i świata sferach działa zdecydowanie «po azjatycku»”], „Rzeczpospolita”, 22 I 2002, nr 8 (6095), s. A7.
 106. Rechot Rogożyna czy katharsis?, w: Fiodor Dostojewski, Idiota, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, sezon 2001/2002, s. 1–3 [program teatralny].
 107. Watykan a Rosja – z Polską w tle [nagłówek: Przyjazd Jana Pawła II do Rosji nie tylko nie osłabiłby Cerkwi, lecz mógłby ją nawet potężnie wzmocnić], „Rzeczpospolita”, 4 III 2002, nr 53 (6130), s. A8.
 108. Ukraińskie zaklęcia Gogola [o polskim przekładzie „Tarasa Bulby”], „Rzeczpospolita”, 6–7 IV 2002, nr 81 (6158), „Rzecz o książkach”, nr 4 (28), s. D5.
 109. [list do redakcji] Lempp w Rosji i na Litwie, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2754), 21 IV 2002, s. 6.
 110. Ukraińskie „święto wiosny”? [nagłówek: Budowanie niepodległości to dla Ukrainy długi i skomplikowany proces], „Rzeczpospolita”, 19 IV 2002, nr 92 (6169), s. A10.
 111. Rosyjscy katolicy wielu narodów. Jan Paweł II – wielki nieobecny w Rosji, „Rzeczpospolita”, 30 IV 2002, nr 101 (6178), s. A9.
 112. Fałszywa droga. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, filologiem i historykiem idei, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 2 V 2002, nr 102 (17 592), s. 30 (rozmawiał: Paweł Stachnik).
 113. [list do redakcji], Czy Gogol posiadał psy?, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2758), 19 V 2002, s. 4.
 114. Bóg na stosie. 70 lat temu ogłoszono w ZSRR pięciolatkę ateistyczną, „Polityka”, 18 V 2002, nr 20 (2350), s. 73–75.
 115. Andrzej Drawicz – żywy i wolny. W piątą rocznicę śmierci wielkiego rusycysty, „Tygodnik Powszechny”, 26 V 2002, nr 21 (2759) , s. 22.
 116. [list do redakcji] „Krzyż z jezuitami”, „Polityka”, 25 V 2002, nr 21 (2351), s. 102.
 117. Słowiańskie dziedzictwo Europy [nagłówek: Bułgaria to miejsce spotkań narodów i religii, ośrodek tolerancji], „Rzeczpospolita”, 24 V 2002, nr 120 (6197), s. A9.
 118. Nie spodziewałem się takiego entuzjazmu Bułgarów, „Biuletyn Prasowy KAI”, nr 42 (760), 28 V 2002, s. 9.
 119.  Papież, Bułgaria i Moskwa. Po pielgrzymce Jana Pawła II do Sofii i Płowdiwu, „Tygodnik Powszechny”, 9 VI 2002, nr 23 (2761), s. 11.
 120. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna. Rosyjskie lektury Jana Pawła II, „Rzeczpospolita”, nr 132 (6209), 8–9 VI 2002, dodatek „Plus–Minus”, s. A5.
 121. Watikan – Rossija (Polsza w umie), „Nowaja Polsza”, nr 5 (31), 2002, s. 58–60.
 122. Moskwa nie czeka. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 13 VI 2002, nr 136 (17 626), s. 9 (rozmawiał: Paweł Stachnik).
 123. Wstęp, [w:] Polityka zagraniczna Rosji, praca pod redakcją Moniki Zamarlik, Kraków 2002, s. 9–10.
 124. Wojtyła czitajet Dostojewskogo i Sołżenicyna, „Nowaja Polsza”, nr 9 (34), 2002, s. 56–61.
 125. Trudny sprawdzian. Krwawa łaźnia może osłabić pozycję prezydenta Rosji, „Dziennik Polski”, 25 X 2002.
 126. Szturm nie przeciął węzła [nagłówek: Oby głosy Grigorija Jawlinskiego i Borysa Niemcowa nie zostały uznane za opinie zdrajców. Tu chodzi nie tylko o Czeczenię, lecz również o Rosję], „Rzeczpospolita”, 29 X 2002, nr 253 (6330), s. A10.
 127. Jumala roviolla. 70 vuotta sitten Neuvostoliitossa alkoi ateismin aika, „Logos. Ortodoksinen kultturilehti”, Helsinki, nr 2/2002 , s. 4–7.
 128. [list do redakcji] Dom nad rzeką Wisłą, „Rzeczpospolita”, 7 III 2003, nr 56 (6436), s. A10.
 129. Jaskinia Gogola i Dostojewskiego. Literatura i teologia: niebezpieczeństwo uproszczonej lektury, „Tygodnik Powszechny”, nr 12 (2802), 23 III 2003, s. 11 [dodatek „Książki w Tygodniku”].
 130. Rosja wobec wojny z Irakiem [nagłówek: Moskwa nie ma zamiaru rezygnować z amerykańskiego partnerstwa], „Rzeczpospolita”, 24 III 2003, nr 70 (6450), s. A8.
 131. Zdrowy rozsądek Putina. Dlaczego Moskwa nie wyruszyła na wojnę z Husajnem?, „Tygodnik Powszechny”, nr 17 (2807), 27 IV 2003, s. 25.
 132. Nauczka dla wróżbiarzy. Prezydent Bush okazał się w 2003 roku wielkim realistą – w przeciwieństwie do Normana Daviesa, „Rzeczpospolita”, 24 IV 2003, nr 96 (6476), s. A8.
 133. Katolickie tematy Andrzeja Walickiego, „Znak”, R. LIV, 5 (576), 2003, s. 137–144.
 134. Rzym, Moskwa i Kazań. Jaka Rosja przyjmie Papieża?, „Tygodnik Powszechny”, nr 19 (2809), 11 V 2003, s. 14.
 135. Zagrożona tożsamość. Ukraina czy Małorosja? [o książce Mykoły Riabczuka Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2003], „Rzeczpospolita”, 10–11 V 2003, nr 108 (6488), „Plus–Minus”, nr 19 (541), s. A8–A9.
 136. Zwartych kształtów ład. Gród św. Piotra, „Polityka”, 31 V 2003, nr 22 (2403), s. 46–48.
 137. Fikcyjna dwunastka w Eurazji, „Rzeczpospolita”, 3 VI 2003, nr 128 (6508).
 138. „Zniewolony umysł w Rosji”. 50 lat po edycji oryginału książka Czesława Miłosza wychodzi w Sankt Petersburgu, „Rzeczpospolita”, 7–8 VI 2003, nr 132 (6512), „Rzecz o książkach”, nr 6 (43), s. D6.
 139. Katoliczeskije tiemy Andżeja Walickogo, „Nowaja Polsza”, nr 6 (43), 2003, s. 61–64.
 140. Święci Cerkwi rosyjskiej [o książce Gieorgija Fiedotowa, Święci Rusi (XI–XVII w.), Kraków 2002], „Znak”, R. LIV, nr 7 (578), 2003, s. 136–144.
 141. Pawieł Jewdokimow w polskom pieriewodie, „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (44), 2003, s. 66–69.
 142. Tatarstan czeka na Papieża, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (2821), 3 VIII 2003, s. 19.
 143. Trzy pogrzeby i wesele. Sowieckie imperium przestało istnieć. Ale czy istnieje imperium rosyjskie?, „Polityka”, nr 30 (2419), 20 IX 2003, s. 54–56.
 144. Rosja na sądzie przedostatecznym [o polskiej edycji Encyklopedii duszy rosyjskiej Wiktora Jerofiejewa], „Rzeczpospolita”, 4–5 X 2003, nr 232 (6612), „Rzecz o książkach”, nr 10 (47), s. D3.
 145. Drugie życie Michaiła Bułhakowa, „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 2003, nr 465 (2836), s. 13 [dodatek „Książki w Tygodniku”].
 146. Chrześcijanie i Żydzi – tak blisko i tak daleko [o książce Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków 2003], „Znak”, R. LVI, nr 2 (585), 2004, s. 130–137.
 147. Rossija w priedwierii strasznogo suda, „Nowaja Polsza”, nr 1 (49), 2004, s. 71–72.
 148. Ukraina między duchem a materią. Zimowe refleksje z Kijowa, Lwowa i Bukowiny, „Tygodnik Powszechny”, nr 12 (2854), 21 III 2004, s. 8.
 149. Mieżdu Urałom, Krakowom i Pietierburgom. Pamiati Władisława Arżanuchina (1951–2003), „Nowaja Polsza”, nr 3 (51), 2004, s. 79–80.
 150. Rosyjskie idee i wojska. Myśl rosyjska z perspektywy Isaiaha Berlina, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2858), 2004, „Książki w Tygodniku”, s. 9–10.
 151. Sankt-Pietierburg – knigi i chramy, „Nowaja Polsza”, nr 5 (53), 2004, s. 21–25.
 152. Piekło bez sufitu, „Rzeczpospolita”, nr 131 (6814), 5–6 VI 2004, „Rzecz o książkach”, nr 6 (55), s. D3 [omówienie przekładu Braci Karamazow autorstwa Adama Pomorskiego, Kraków: Znak, 2004].
 153. Księgi i świątynie. Trzy podróże do Petersburga, „Tygodnik Powszechny”, nr 25 (2867), 20 VI 2004, s. 9.
 154. Andżej Drawicz – żywoj i swobodnyj, „Nowaja Polsza”, nr 6 (54), 2004, s. 52–53.
 155. Piekło pisarzy Rosji, „Tygodnik Powszechny”, nr 35 (2877), 29 VIII, 2004, s. 9–10 [„Książki w Tygodniku”].
 156. Kyś, czyli Ruś, „Gazeta Wyborcza”, 23–24 X 2004, s. 10.
 157. Ad russkich pisatielej, „Nowaja Polsza”, nr 9 (56), 2004, s. 54–60.
 158.  Dziś Ukraina – jutro Białoruś? Rozmowa z profesorem Grzegorzem Przebindą, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 30 XI 2004, s. 7 (rozmawiała Patrycja Pustkowiak).
 159. Mihaił Bułgakow w potustoronniem mirie i w Polsze, „Nowaja Polsza”, nr 10 (68), 2005, s. 50–54.
 160. Za wcześnie na „przepraszam”, „Rzeczpospolita”, nr 112 (7406), 15 V 2006. s. 2.
 161. Jan Paweł II nie zdobył Kremla, „Gazeta Wyborcza”,  nr 293 (5300), 16–17 XII 2006, s. 30–31.
 162. Polskij Papa Kremla nie brał, „Nowaja Polsza”, nr 12 (70), 2006, s. 3–10.
 163. Światłość przyćmiona, „Tygodnik Powszechny”, nr 15 (3066),13 IV 2008, s. 10–12.
 164. Wasyla Grossmana apologia, „Tygodnik Powszechny”, nr 27 (3078), 6 VII 2008, s. 10–12, s. XII–XIII [=dodatek „Książki w Tygodniku” nr 7–8/2008].
 165.  „Process wnutrienniego oswobożdienija budiet prodołżatsia”. Biesiеda s Irinoj Iłowajskoj (1987), „Nowaja Polsza”, nr 5, 2008, s. 74–81.
 166.  W Rossii posle „polskogo papy”, „Nowaja Polsza”, nr 9, 2008, s. 29–32.
 167. Zachód nie płaci za antykomunizm. Rozmawiali Andrzej Nowak i Grzegorz Przebinda, w: W. Bukowski, Partyzant prawdy. Wybór publicystki z pierwszego i drugiego obiegu, red. R. Jankowski, Warszawa 2008, t. II, s. 147–161.
 168. Rosyjska Cerkiew wspiera państwo. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i PWSZ w Krośnie, „Dziennik Polski”, 2 II 2009, s. A8.
 169. Wasyla Grossmana apologia dobroci, „Tygodnik Powszechny”, 24 V 2009, nr 21 (3124), dodatek „Książki w Tygodniku”, nr 3–4/2009, s. XII–XIII.
 170. Powraca moda na język rosyjski. Rozmowa z prof. dr hab. Grzegorzem Przebindą, kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej UJ w Krakowie, wykładowcą krośnieńskiej PWSZ, „Podkarpacie. Tygodnik Regionalny”, 1 VII 2009, nr 27 (2010), s. 11.
 171. Triumf Jerozolimy nad Atenami. U Szestowa widać wszystkie zalety i wady religijnego odrzucenia rozumu. Rozmowa Filipa Memchesa z Grzegorzem Przebindą, „Europa”. Magazyn idei „Dziennika”, 27–28 VI 2009, nr 273 (26/2009), s. 15.
 172. Od Połocka po Grodno, „Alma Mater”. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec–wrzesień 2009, nr 115–116, s. 109
 173. Liczą się mity nie fakty. Z Aleksandrem Prochanowem rozmawiają Grzegorz Przebinda i Aleksander Wawrzyńczak, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 5 (VII), 2009, wrzesień–październik 2009, s. 73–83.
 174. Sokrates z Berdyczowa, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 5 (VII), 2009, wrzesień–październik 2009, s. 150–166.
 175. Ja oczen' nie lublu ob etom goworit'… Razgowor Grzegorza Przebindy (pod psiewdonimom Gienrik Cywinskij) s Nataljej Gorbaniewskoj, „Nowaja Polsza”, nr 12, 2009, s. 75–84.
 176. „Wszystko to, dzięki czemu jesteśmy ludźmi”. Z Natalią Gorbaniewską rozmawia Grzegorz Przebinda, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, nr 3–4 (87–88), 2009, s. 275–290.
 177. „Emigracja jest stanem nienormalnym”. Z Iriną Iłowajską–Alberti rozmawia Grzegorz Przebinda, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, nr 3–4 (87–88), 2009, s. 291–302.
 178. Dostojewski reaktywacja. Czas na rewizję. Rozmawiają Adam Pomorski i Grzegorz Przebinda, „Tygodnik Powszechny”. Nr 7/2010. Książki w Tygodniku, s. 8–11.
 179. Manichejskie spojrzenie na Rosję. Z prof. Grzegorzem Przebindą rozmawia Małgorzata Nocuń, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 6/2010, s. 32–37.
 180. Rosjanin na rowerze. Z Dmitrijem Bykowem, pisarzem, rozmawiają Grzegorz Przebinda i Aleksander Wawrzyńczak, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 5 (XXV), wrzesień–paździrnik 2012, s. 87–92.
 181. Jak wybaczać winy? Wizyta Cyryla I w Polsce pierwszym etapem na drodze pojednania. Rozmowa z rusycystą i historykiem idei prof. Grzegorzem Przebindą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiała Małgorzata Istra, „Gazeta Krakowska”, nr 190 (19587), 16 VIII 2012, s. 10. 
 182. Czitaja Wata, „Nowaja Polsza”, nr 10 (145), 2012, s. 57–61.
 183. Kiedy Sparta wygrywa z Atenami. Z Władimirem Makaninem rozmawiają Grzegorz Przebinda i Aleksander Wawrzyńczak, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 1 (XXXII), 2014, s. 142–146.
 184. Dostojewskij – rieaktiwacyja. Biesiedujut Adam Pomorskij i Gżegoż Pszebinda, „Nowaja Polsza”, nr 6 (164), 2014, s. 26–34.
 185. Co Bóg polecił Putinowi. Mistyczny imperializm Kremla. Z prof. Grzegorzem Przebindą, historykiem idei i znawcą Rosji, rozmawia Jarosław Makowski, „Gazeta Wyborcza”, 19–21 kwietnia 2014, nr 92 (8124), s. 24–25.
 186. Trzeci chrzest Rusi, „Plus Minus”. Tygodnik „Rzeczpospolitej”, nr 20 (1107), 17–18 maja 2014, s. P22–P23.
 187. Piąte imperium Putina, „Plus Minus”. Tygodnik „Rzeczpospolitej”, nr 25 (1112), 21–22 czerwca 2014, s. P16–P17.
 188. Wiktor Jerofiejew, W Rosji jest jak w Afryce . Rozmawiał Grzegorz Przebinda, „Plus Minus”. Tygodnik „Rzeczpospolitej”, nr 34 (1121), 23–24 sierpnia 2014, s. P6–P7.
 189. Afrikanskaja Rus’, diekadientskaja Jewropa i Polsza. S Wiktorom Jerofiejewym biesiedujet Gżegoż Pszebinda, „Nowaja Polsza”, nr 4 (173), 2015, s. 77–84.
 190. Ja na was rassczitywaju. Wstriecza Lecha Wałensy so studientami i priepodawatielami Jagiełłonskogo Uniwiersitieta w Krakowie 2016 goda, „Nowaja Polsza”, nr 7–8 (187), maj 2016.
 191. Ruś ukraińska była bardziej słowiańska niż rosyjska, „Rzeczpospolita”, 1 VII 2016, nr 152 (10485), s. 2.
 192. Bułhakow, pierwszy po Bogu. Rozmowa Tomasza Fiałkowskiego z Leokadią Anna Przebindą, Grzegorzem Przebindą, Igorem Przebindą, „Tygodnik Powszechny”, nr 51–52 (3519–3520), 18–25 XII XII 2016, s. 92–95.
 193. Jeży, Gieorgij Pobiedonosiec, „Nowaja Polsza”, nr 2 (193), fiewral 2017, s. 18–22.
 194. Odomaszennyj Bułgakow, „Nowaja Polsza”, nr 3 (194), mart 2017, s. 18–22.

Artykuły prasowe

Rzeczpospolita

 1. 2004, Rzeczpospolita, Nr 131, 5.06.2004, RZECZ O KSIĄŻKACH, Piekło bez sufitu
 2. 2003, Rzeczpospolita, Nr 232, 4.10.2003, KSIĄŻKI, Rosja na sądzie przedostatecznym
 3. 2003, Rzeczpospolita, 4.06.2003, POLITYKA, Wpływ wojny z Irakiem na dezintegrację Wspólnoty Niepodległych Państw
 4. 2003, Rzeczpospolita, Nr 108, sobota 10.05.2003, PLUS MINUS, Zagrożona tożsamość
 5. 2003, Rzeczpospolita, Nr 96, czwartek 24.04.2003, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Nauczka dla wróżbiarzy
 6. 2003, Rzeczpospolita, Nr 70, poniedziałek 24.03.2003, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Rosja wobec wojny z Irakiem
 7. 2002, Rzeczpospolita, Nr 253, wtorek 29.10.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Szturm nie przeciął węzła
 8. 2002, Rzeczpospolita, Nr 132, sobota 8.06.2002, PLUS MINUS, Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna
 9. 2002, Rzeczpospolita, Nr 120, piątek 24.05.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Słowiańskie dziedzictwo Europy
 10. 2002, Rzeczpospolita, Nr 101, wtorek 20.04.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Rosyjscy katolicy wielu narodów
 11. 2002, Rzeczpospolita, Nr 92, piątek 19.04.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Ukraińskie „święto wiosny"?
 12. 2002, Rzeczpospolita, Nr 81, sobota 6.04.2002, KSIĄŻKI Ukraińskie zaklęcia Gogola
 13. 2002, Rzeczpospolita, Nr 53, poniedziałek 4.02.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Watykan a Rosja – z Polską w tle
 14. 2002, Rzeczpospolita, Nr 18, wtorek 22.01.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, W poszukiwaniu złotego środka
 15. 2001, Rzeczpospolita, Nr 178, środa 1.08.2001, KSIĄŻKI, Wydarzenia miesiąca
 16. 2001, Rzeczpospolita, Nr 100, sobota 28.04.2001, PLUS MINUS, Nasi w Moskwie i Petersburgu
 17. 2001, Rzeczpospolita, Nr 35, sobota 10.02.2001, PLUS MINUS, Murarze i grabarze Imperium
 18. 2000, Rzeczpospolita, Nr 293, sobota 16.12.2000, PLUS MINUS, Miejsce dla innego
 19. 2000, Rzeczpospolita, Nr 170, sobota 22.07.2000, PLUS MINUS, O mądrym ludzie
 20. 2000, Rzeczpospolita, Nr 72, sobota 25.03.2000, PLUS MINUS, Media w służbie czynowników
 21. 1999, Rzeczpospolita, Nr 96, sobota 24.04.1999, PLUS MINUS, Zapłacić Rosją za Rosję
 22. 1998, Rzeczpospolita, Nr 68, sobota 21.03.1998, PLUS MINUS, Właściciel 10 procent
 23. 1998, Rzeczpospolita, Nr 8, sobota 10.01.1998, PLUS MINUS, Małpy, które skręciły w bok
 24. 1996, Rzeczpospolita, sobota 14.12.1996, PLUS MINUS, Rosja Polaków
 25. 1995, Rzeczpospolita, sobota 25.11.1995, PLUS MINUS, Czy zimorodek jaja w zimie znosi?
 26. 1995, Rzeczpospolita, sobota 18.11.1995, PLUS MINUS, Metafizyka zabijania

Polityka

 1. 2003, Polityka, Nr 38/2003, ŚWIAT, Trzy pogrzeby i wesele
 2. 2003, Polityka, Nr 22/2003, ŚWIAT, Zwartych kształtów ład
 3. 2002, Polityka, Nr 20/2002, SPOŁECZEŃSTWO, Bóg na stosie

Tygodnik Powszechny

 1. 2009, Tygodnik Powszechny, 20.05.2009, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Wasyla Grossmana apologia dobroci
 2. 2008, Tygodnik Powszechny, 11.08.2008, KULTURA, Prorok z nieludzkiej ziemi
 3. 2008, Tygodnik Powszechny, Nr 27 (3078), 02.07.2008, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Wasyla Grossmana apologia
 4. 2008, Tygodnik Powszechny, Nr 15 (3066), 13.04.2008, WIARA, Światłość przyćmiona
  Przekład ukraiński: Східна політика Ватикану: нова відкритість
 5. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 35 (2877), 29.08.2004, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Piekło pisarzy Rosji
 6. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 25 (2867), 20.06.2004, KRAJ I ŚWIAT, Księgi i świątynie
 7. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 16/2004, KSIĄŻKI, Rosyjskie idee i wojska
 8. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 14 z 4.04.2004, KRAJ I ŚWIAT, Ukraina między duchem a materią
 9. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 46 (2836) z 16.11.2003, KSIĄŻKI, Drugie życie Michaiła Bułhakowa
 10. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 36 (2826) z 7.09.2003, KULTURA, Między Uralem, Petersburgiem a Krakowem
 11. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 31 (2821) z 3.08.2003, WIARA, Tatarstan czeka na Papieża
 12. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 19 (2809) z 11.05.2003, ŚWIAT, Rzym, Moskwa i Kazań
 13. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 18 (2808) z 1.05.2003, ŚWIAT, Zdrowy rozsądek Putina
 14. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 12 (2802) z 23.03.2003, KSIĄŻKI, Jaskinia Gogola i Dostojewskiego
 15. 2002, Tygodnik Powszechny, z 4.09.2002, TERRORYZM, Nieśmiertelność dla herosów
 16. 2002, Tygodnik Powszechny, Nr 23 (2761) z 9.06.2002, WIARA, Papież, Bułgaria i Moskwa
 17. 2002, Tygodnik Powszechny, Nr 21 (2759) z 26.05.2002, KULTURA, Andrzej Drawicz – żywy i wolny
 18. 1998, Tygodnik Powszechny, Nr 33 (2562) z 16.08.1998, Ciche „Sanctus"

Gazeta Wyborcza

 1. 2006, Gazeta Wyborcza z dnia 16 XII 2006 – Jan Paweł II nie zdobył Kremla
 2. 2004, Gazeta Wyborcza z dnia 23-24 X 2004, dział KSIĄŻKI – RECENZJE, s. 10. – „Kyś" Tatiany Tołstoj
 3. 2000, Gazeta Wyborcza nr 284, wydanie waw (Warszawa) z dnia 06 XII 2000, dział KULTURA, str. 12 –Nad rzeką Wiszerą
 4. 2000, KSIĄŻKI nr 10 dodatek do Gazety Wyborczej nr 249, wydanie waw (Warszawa) z dnia 24 X 2000, str. 5 – Lekarstwo na powierzchowny ateizm
 5. 2000, Gazeta Wyborcza nr 86, wydanie waw (Warszawa) z dnia 11 IV 2000, dział KRAJ, str. 6 – To nie naród rosyjski
 6. 2000, Gazeta Wyborcza nr 83, wydanie waw (Warszawa) z dnia 07 IV 2000, dział TEMATY DNIA, str. 2 –Zmarła Irina Iłowajska-Alberti
 7. 1998, Gazeta w Krakowie, wydanie krk (Kraków) z dnia 11 III 1998 – Zmarł Profesor Łużny

РУССКАЯ МЫСЛЬ

 1. 2001, РУССКАЯ МЫСЛЬ, Nr 4369 z 21.06.2001, УКРАИНЦЫ, РУССКИЕ, ПАПА ИЗ ПОЛЬШИ...
 2. 2001, РУССКАЯ МЫСЛЬ, Nr 4360 z 5.04.2001, РУССКИЕ СКОРО УВИДЯТ, КОГО ОНИ ПОТЕРЯЛИ

Znak

 1. 2003, Znak, Nr 5, 2003 r., Katolickie tematy Andrzeja Walickiego
 2. 2001, Znak, Nr 552, maj 2001, Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski...

Dziennik Polski

 1. 2009, Dziennik Polski, 02.02.2009, AKTUALNOŚCI, ŚWIAT, Rosyjska Cerkiew wspiera państwo

Nowa Europa Wschodnia

 1. 2008, Nowa Europa Wschodnia, nr 1, 09/10 2008, HISTORIA, Sołżenicyn – post mortem
 2. 2009, Nowa Europa Wschodnia, Sokrates z Berdyczowa
 3. 2009, Nowa Europa Wschodnia, Liczą się mity, nie fakty. Z Aleksandrem Prochanowem rozmawiają Grzegorz Przebinda i Aleksander Wawrzyńczak

Dziennik.pl

 1. 2009, Dziennik.pl Europa nr 273, 27.06.2009, Triumf Jerozolimy nad Atenami. Filip Memches rozmawia z Grzegorzem Przebindą

Konferencje i odczyty naukowe

 1. 1981, Opole, WSP, „Fiodor Dostojewski”, referat: Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna.
 2. 1981 Kraków, UJ, „Oblicza Rosji”, referat: Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna.
 3. 1983, Kraków, UJ, „Borys Pasternak i jego czasy”, referat: Miłosz o Pasternaku.
 4. 1984, Kraków, UJ, „Marian Zdziechowski”, referat: Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego.
 5. 1985, Lublin, KUL, „Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje kulturowe dla dziejów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej”, referat: Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa.
 6. 1986, Kraków, UJ, Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa.
 7. 1987, Kraków, PAN, „Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy”, referat: W. Sołowjow i M. Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne.
 8. 1988, Genewa, Université de Genève, „Aspects de l’héritage culturel du christianisme en Russie, referat: Wosprijatije mysli Władimira Sołowjowa w Giermanii do 1953 goda
 9. 1988, Lublin, KUL, Włodzimierza Sołowjowa spór z protestantyzmem.
 10. 1990, Paryż, Grand Palais, 10. Salon du Livre, wystąpienie w ramach okrągłego stołu dotyczącego nowej sytuacji w Europie Wschodniej (wśród uczestników m.in. Andriej Bitow i Bułat Okudżawa).
 11. 1992, Lublin, KUL, Konstanty Leontjew jako apostoł formy.
 12. 1993, Łódź, UŁ, Średniowiecze przeciwko Oświeceniu w twórczości nowożytnych myślicieli rosyjskich
 13. 1993, Kraków, PAN, Powrót filozofii do Rosji (1989–1992).
 14. 1994, Łódź, UŁ, Czernyszewski na nowo odczytany.
 15. 1994, Lublin, KUL, Spór Sołżenicyna z tradycją Oświecenia.
 16. 1994, Katowice, UŚ, „Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje”, referat: „Co robić?” Nikołaja Czernyszewskiego. Próba „nierewolucyjnej” interpretacji.
 17. 1994, Moskwa, MGU, „Rossija i Zapad –– diałog kultur”, referat: Mysl W. S. Sołowjowa w Giermanii.
 18. 1994, Toruń, UMK, Bierdiajew i Sołżenicyn – dwaj rycerze „Nowego Średniowiecza”.
 19. 1995, Kraków, PAU, Cerkiew rosyjska po upadku bolszewizmu.
 20. 1995, Moskwa, MGU, „Rossija i Zapad – diałog kultur”, referat: Mysl W. G. Bielinskogo w priediełach istoriosofskogo immanientizma.
 21. 1996, Kraków, PAN, Aleksandra Hercena potyczki z Panem Bogiem.
 22. 1996, Kazimierz Dolny, KUL, „Słowiańszczyzna wschodnia i pogranicze polsko–wschodniosłowiańskie jako obszar dialogu kultur”, referat: Piotr Czaadajew –  ojciec prowidencjalizmu w Rosji.
 23. 1996, Moskwa, Instytut Kultury Polskiej przy ambasadzie RP, Rossija głazami sowriemiennych Polakow.
 24. 1996, Kraków, Fundacja św. Włodzimierza, „Kijów – Brześć – Rzym. Tendencje unijne i ich kulturowo-religijne konsekwencje przed i po 1596, referat: Piotr Czaadajew i Władimir Sołowjow – prekursorzy ekumenizmu w Rosji.
 25.  1997, Kraków, UJ, „Słowianie Wschodni. Duchowość, mentalność, kultura”, referat: Piotr Czaadajew wobec „Wybranych fragmentów z korespondencji do przyjaciół” Nikołaja Gogola.
 26. 1998, Kraków, PAU, Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922).
 27. 1998, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, SIW „ZNAK” (Kraków), konferencja: „Jedność–Wspólnota–Komunia”, referat: Stare i Nowe na Wschodzie.
 28. 1998, Opole, Uniwersytet Opolski, konferencja: „Rosyjskie ślady profesora Andrzeja Drawicza”, referat: Andrzej Drawicz w „Tygodniku Powszechnym” (1982–1995).
 29. 1998, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Rosyjski kryzys i jego konsekwencje” (prowadzenie konferencji).
 30. 1998, Kraków, UJ, Rosyjski geniusz całopalenia (o polskiej edycji Dzienników Andrieja Tarkowskiego).
 31.  1998, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Seminarium polsko–białoruskie na temat samorządności (prowadzenie).
 32. 1999, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Rosja i jej sąsiedzi” (prowadzenie konferencji).
 33. 1999, Kraków, UJ, Rocznicowe spotkanie poświęcone pamięci prof. R. Łużnego, odczyt: Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II.
 34. 1999, Lublin, KUL, „Słowianie Wschodni. Sacrum. Literatura. Język. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Profesora Ryszarda Łużnego”, referat: Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II.
 35. 1999, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Nowy kształt stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami” (przygotowanie i prowadzenie konferencji).
 36. 1999, Oświęcim, Fundacja im. Stefana Batorego, Federacja Polskich Domów Spotkań, „Wspólne miejsce”. Spotkanie liderów organizacji młodzieżowych z Niemiec, Polski i Ukrainy, referat: Miejsce i rola krajów byłego ZSRR w jednoczącej się Europie i w aspekcie konfliktów etnicznych na starym kontynencie.
 37. 1999, UJ, Kraków, „Innego końca świata nie będzie”. Eschatologie przełomu stuleci, referat: Dwie rosyjskie Apokalipsy: Sołowjow i Fiodorow.
 38. 2000, MGU, Moskwa, Z dziejów rusycystyki w Krakowie.
 39. 2000, Pałac Staszica, Warszawa. Dyskusja panelowa wokół leksykonu Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (z udziałem autorów: Grzegorza Przebindy i Józefa Smagi oraz Stanisława Cioska, Jerzego Pomianowskiego, Bartłomieja Sienkiewicza, prowadzenie: Krzysztof Dorosz).
 40. 2000, Kraków, Wydawnictwo Znak, Dyskusja panelowa wokół leksykonu Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Z udziałem autorów: Grzegorza Przebindy i Józefa Smagi oraz Wasilija Szczukina, prowadzenie: Andrzej Romanowski.
 41. 2000, Kraków, Instytut Studiów Strategicznych Międzynarodowego Centrum Demokracji. Sesja „Polska strategia wobec Rosji”. Prowadzenie i podsumowanie konferencji.
 42. 2000, Moskwa, Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet, „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija Rossii s Zapadom, w tom czisle s Polszej”. Głos na temat roli religii w stosunkach Rosji z Europą.
 43. 2000, Moskwa, Instytut Polski przy Ambasadzie Rzeczpopospolitej Polskiej, Rossija w propowiediach papy rimskogo Joanna Pawła II.
 44. 2000, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego. Konferencja „Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian”, referat: „Orientale lumen” papieża z Polski.
 45. 2000, Lublin, KUL, Kongres Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”, głos w dyskusji panelowej „Uniwersalizm katolicki a tradycja narodowa”.
 46. 2000, Kraków, UJ, „W kręgu «rosyjskiej idei». Konferencja naukowa z okazji setnej rocznicy śmierci Włodzimierza Sołowjowa”, referat: Mysl Władimira Sołowjowa na porogie III tysiaczeletija.
 47. 2001, Szczecin, Książnica Pomorska, „Polska–Słowiańszczyzna Wschodnia”, referat: Słowiańskie nauczanie Jana Pawła II.
 48. 2001, Kraków, Instytut Studiów Strategicznych, Uniwersytet Jagielloński, „Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej”, współorganizacja, referat wstępny i prowadzenie konferencji.
 49. 2001, Uniwersytet Jagielloński, „Słowianie Wschodni: Ukraina – między językiem a kulturą”, referat: Ukraina europejska. Refleksja o papieskiej pielgrzymce do Kijowa i Lwowa.
 50. 2002, Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Wydawnictwo Znak (m.in. Grzegorz Przebinda, Adolf Juzwenko).
 51. 2002, Lublin, KUL, „Kultura rosyjska a ekumenizm. Wokół książki Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy” (Grzegorz Przebinda, Tadeusz Styczeń, Bolesław Kumor, Leonard Górka, Roman Dzwonkowski).
 52. 2002, Kraków, Instytut Jana Pawła II, Czy Rosja to Europa? Dyskusja panelowa wokół książki  Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (Henryk Woźniakowski, Adam Boniecki, Jerzy Pomianowski, Franciszek Ziejka, Grzegorz Przebinda).
 53. 2002, Kraków, UJ, spotkanie poświęcone pamięci prof. Andrzeja Drawicza w piątą rocznicę śmierci.  referat: Andrzej Drawicz – żywy i wolny. Inni uczestnicy: prof. Wasilij Szczukin, prof. Halina Waszkielewicz.
 54. 2002, Bułgaria, Uniwersytet im. Klemensa z Ochrydu w Sofii, referat: „Większa Europa Jana Pawła II. Aspekt słowiański i ponadsłowiański”.
 55. 2002, Wrocław, Ossolineum i Uniwersytet Warszawski, XII Wschodnia Szkoła Letnia (Międzynarodowa Szkoła Historii i Współczesności Europy Wschodniej), „Wartości chrześcijańskie a formowanie Europy”.
 56. 2003, Kraków, Unia Wolności Kraków–Krowodrza, „Większa Europa Jana Pawła II”
 57. 2003, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, IFWsch. UJ, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Słowianoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Profesora Ryszarda Łużnego w piątą rocznicę Jego śmierci. Tytuł wystąpienia: Profesor Ryszard Łużny o Bogu i człowieku w kulturze Słowian Wschodnich.
 58. 2003, Kraków, UJ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna „Ignatianum”, Czy Rosja przyjmie Papieża? Dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, z udziałem: autora, Jerzego Pomianowskiego, Marka Inglota SJ i Władisława Arżanuchina. Prowadzenie Stanisław Obirek SJ.
 59. 2003, Laski, Centrum Ekumeniczne „Joannicum”, Prawosławie w myśli ekumenicznej Jana Pawła II.
 60. 2003, Lublana, 13. Międzynarodowy Kongres Slawistów, Władimir Sołowjow o Polsze i Ukrainie.
 61. 2003, Bydgoszcz, „Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego”, Święci Starej Rusi –  bohaterowie naszych czasów.
 62. 2003, Warszawa, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, „Jan Paweł II – Apostoł jedności”, głos w dyskusji panelowej razem z biskupem Sławojem Leszkiem Głodziem, Januszem Poniewierskim i Krzysztofem Ołdakowskim SJ.
 63. 2004, Sankt Petersburg, „Ogoniok” i „Gazeta Wyborcza”, II Forum Dialogu Polsko–Rosyjskiego, głos w dyskusji plenarnej „Rosja–Polska: nierozerwalność więzi kulturowych”.
 64. 2004, Kraków, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, studenckie Koło Wschodnie UJ, I edycja Dni Kultury Białoruskiej, udział w panelu dyskusyjnym w ramach „Spotkań Wschodnich” pt. „Białoruś oczyma swoich i sąsiadów” (inni uczestnicy: Andrzej Chwalba (UJ), Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet Białostocki), Eugeniusz Wappa (redaktor gazety „Niwa”).
 65. 2004, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, dyskusja panelowa: „Gniew – ludzka rzecz” w ramach imprez towarzyszących wystawie Siedem grzechów głównych. Dyskusja o społecznym wymiarze gniewu. Konfrontacja pojęcia gniewu w kulturze europejskiej i filozofii chrześcijańskiej (Grzegorz Przebinda), w judaizmie (dr Przemysław Piekarski), hinduizmie (dr Michał Galas), w myśli buddyjskiej (dr Marta Kudelska) i w filozofii islamu (dr hab. Elżbieta Górska). Prowadzenie: ks. prof. Stanisław Obirek SJ.
 66. 2004, Łódź, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, konferencja i dyskusja panelowa „Ukraina – między Wschodem a Zachodem (polityka UE, Polski i Ukrainy w kontekście wyborów prezydenckich”; głos w dyskusji obok Janusza Tomaszewskiego, Pawła Kazaneckiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.
 67. 2005, Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, dyskusja panelowa „Ukraina – Europa Środka”; głos w dyskusji obok Ihora Melnyka (Lwów), Piotr Kozakiewicz (Kijów), Piotra Tymy (Warszawa), Lecha Górniaka (Kraków). Rozmowę poprowadzi dr Agnieszka Korniejenko (Warszawa).
 68. 2005, Kraków, Koło Wschodnie UJ, II edycja Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie, udział w dyskusji panelowej „Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej”. Inni dyskutanci: Mariusz Maszkiewicz (Warszawa), Paweł Kazanecki (Warszawa).
 69. 2005, Czerniowce. Uniwersytet Czerniowiecki, wykład dla studentów: Jan Paweł II wobec Ukrainy 
 70. 2005, Łódź, Uniwersytet Łódzki, „Dialog europejski Zachód–Wschód”, Większa Europa Jana Pawła II (aspekt rosyjski i ukraiński).
 71. 2005, UJ, Rosyjska Cerkiew Prawosławna po 1991 roku.
 72. 2005, Kraków, odczyt dla Koła Naukowego Studentów IFWsch UJ (W)Koło Rosji pt. Antychryst w Moskwie. Rosyjska Cerkiew Prawosławna po 1991 roku.
 73. 2005, Kraków, UJ udział w dyskusji panelowej Zrozumieć Rosję. Historia idei jako klucz do polityki, wokół książki Andrzeja Walickiego Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno–filozoficznego. Inni uczestnicy panelu: prof. Andrzej Walicki, prof. Bronisław Łagowski, prof. Grzegorz Przebinda, prof. Stanisław Obirek, prowadzenie: prof. Włodzimierz Rydzewski.
 74. 2006, Kraków, UJ, Festiwal Kultury Ukraińskiej, prowadzenie dyskusji panelowej Ukraina – Rosja – UE. Idee, polityka i gospodarka. Uczestnicy panelu: prof. Jarosław Poliszczuk (Kraków, Równe), dr Andrij Saweneć (Lublin), dr Andrzej Wątorski (Szczecin), Paweł Wosik (Poznań).
 75. 2006, Kraków, UJ, III edycja Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie, prowadzenie dyskusji panelowej: Odkrywanie białoruskiej historii i tożsamości, uczestnicy: Grzegorz Gromadzki (Warszawa), dr Henryk Głębocki (Kraków), dr Hienadź Siemianczuk (Kraków), Piotr Rudkowski OP (Kraków).
 76. 2006, Kraków, UJ, Panel dyskusyjny: Jan Paweł II – Apostoł Słowian Wschodnich. Uczestnicy panelu: Prof. Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński), Stefan Wilkanowicz (Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”), ks. Mieczysław Maliński. Prowadzenie: Grzegorz Russek (Stowarzyszenie „Wschodnia Perspektywa”). Dyskusja odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji „Jan Paweł II – Apostoł Słowian Wschodnich”.
 77. 2006, Bielsko-Biała, „Wieczór rosyjski” w ramach cyklu „Mosty, które łączą. Bielsko-Bialskie peregrynacje po literaturze”. Uczestnicy: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. Spotkaniu towarzyszył program słowno-muzyczny pt. „Dopóki ziemia się kręci” w wykonaniu Jagody Kołeczek i Kuby Abrahamowicza, aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 78. 2007, Kraków, UJ. Konferencja w ramach IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie: Kultura i polityka Polski oraz Białorusi w kontekście Unii Europejskiej. Uczestnicy: BOHDAN KLICH, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Białorusią; prof. JURI CHADYKA, zastępca przewodniczącego Białoruskiego Frontu Narodowego „Odrodzenie”, IHAR SZYNKARYK i UŁADZIMIR CZERWONIENKA (obaj z białoruskiej opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej), DARIUSZ GAWIN, założyciel i honorowy prezes niezależnego od władz Związku Polaków na Białorusi, dr OLEG ŁATYSZONEK, prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda.
 79. 2007, Kraków, UJ. IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie. Prezentacja książki dr. OLEGA ŁATYSZONKA „Od Białych Rusinów do Białorusinów”. W ramach Spotkań Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Otwartych wykładów Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Moderatorzy: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; prof. dr hab. Andrzej Nowak – kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ.
 80. 2007, Tartu, Uniwersytet Tartuski, wykład otwarty dla studentów i pracowników: Aktualnost’ mysli Władimira Sołowjowa w sowriemiennoj Jewropie
 81. 2007, Tartu, Uniwersytet Tartuski, wykład otwarty dla studentów i pracowników: Wielikij inkwizitor Dostojewskogo – legienda ili poemat?
 82. 2007, Tartu, Uniwersytet Tartuski, wykład dla pracowników: Joann Pawieł II o Rossii i Ukrainie.
 83. 2007, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, sesja: „Wielowymiarowość dobra”, referat: Jan Paweł II a świat prawosławny.
 84. 2007, Kraków, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, wykłąd dla uczniów i nauczycieli: Michał Bułhakow – pisarz na nasze czasy?
 85. 2008, UJ, udział w panelu  doktorem Henrykiem Głębockim o filmie Rok 1612 Władimira Chotinienki.
 86. 2008, Kraków, UJ, PAU, PAN, Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. Rocznica sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Ryszarda Łużnego (1927–1998).
 87. 2009, Kraków. UJ, „De Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde" czyli Dostojewski całe życie czytany. Wokół książek G. Przebindy: Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wiekuPiekło z widokiem na niebo. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskie. Prowadzenie: Wasilij Szczukin.
 88. 2009, Kraków, PAU, Cykl spotkań „Żelazny wiek Słowian”, referat: Życie i los Wasyla Grossmana (1905–1964). Zwycięstwo Pisarza nad Smokiem.
 89. 2009, Białoruś, Mińsk, Obwodowe Liceum Państwowe, Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Wielikij Inkwizitor Dostojewskogo.
 90. 2009, Łotwa, Daugauvpils, Uniwersytet Dyneburski, Wykład dla studentów i pracowników: Ioann Pawieł II o prawosławii i Rosii
 91. 2009, Moskwa, Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet. Filiał w Domodiedowie. Wykład dla studentów i pracowników: Joann Pawieł II o prawosławii i Rossii.
 92. 2011, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, wykład otwarty: Kościół katolicki a Słowiańszczyzna
 93. 2011, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, wykład otwarty: Jan Paweł II wobec Rosji i Ukrainy.
 94. 2011, Moskwa, Rossijskij Gosudarstwiennyj Gumanitarnyj Uniwiersitiet. Filiał w Domodiedowie. Wykład dla studentów i pracowników: Licznost’ i swoboda w „Mastierie i Margaritie” M. Bułgakowa
 95. 2011, Tallin, Uniwersytet Talliński, wykład dla studentów i pracowników: O polskom pieriewodie „Dniewnikow” Andrieja Tarkowskogo
 96. 2014, Moskwa, Dom Russkogo Zarubieżja, wykład otwarty: Moi wstrieczi s russkimi w Pariże 1987–1992 (W. Maksimow, N. Gorbaniewskaja, A. Siniawskij).
 97. 2016, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, wykład otwarty: Rosja w XXI wieku
 98. 2015 Kraków, UJ. Sesja „Dni Jana Pawła II: Świętość”, referat: Ruś i jej święci w słowiańskim nauczaniu Jana Pawła II. Między historią a dniem dzisiejszym.
 99. 2016, Kraków, Festiwal Conrada Bułhakow i przekład: historia rodzinna. Dyskusja z udziałem Grzegorza Przebindy, Leokadii Przebindy i Igora Przebindy. Prowadzenie: Tomasz Fiałkowski.
 100. 2016 Kraków, Festiwal Kultury Żydowskiej, „Mistrz i Małgorzata”. Nowy przekład. Spotkanie z tłumaczami. Uczestnicy: Grzegorz Przebinda, Leokadia Anna Przebinda, Igor Przebinda. Prowadzenie: Janusz Makuch.
 101. 2016, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, sesja: „Polska i jej sąsiedzi. Początki chrześcijaństwa” w ramach Dni Jana Pawła II., referat: Chrzest Rusi Kijowskiej w 988. Dziedzictwo Ukraińców, Białorusinów i Rosjan.
 102. 2016, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa - rodzinny przekład pierwszej świeżości. Uczestnicy: Grzegorz Przebinda, Leokadia Anna Przebinda, Igor Przebinda. Prowadzenie: Franciszek Tereszkiewicz.
 103. 2017 Kraków, Spotkanie z autorami najnowszego przekładu „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa. Uczestnicy: Grzegorz Przebinda, Leokadia Anna Przebinda, Igor Przebinda. Prowadzenie: Stanisław Koziara.
 104. 2017, Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, „Dorwać Mistrza i Małgorzatę” – spotkanie z tłumaczami powieści Michaiła Bułhakowa. Uczestnicy: Leokadia Anna Przebinda, Grzegorz Przebinda, Aneta Przebinda i Igor Przebinda oraz goście: Anna Dymna, Ewa Wojdyłło. Prowadzenie: Jerzy Illg. 
 105. 2017, Moskwa, Ministierstwo Kultury Rossijskoj Fiedieracyi, Gosudarstwiennyj Institut Iskusstwoznanija, Russkij Obszczestwiennyj Fond Aleksandra Sołżenicyna, Dom Russkogo Zarubieżja. Sesja: „Licznost i tworczestwo Sołżenicyna w sowriemiennom iskusstwie i litieraturie”, referat: Sołżenicyn głazami polskich pisatielej (Gierling-Grudzinskij, Rudnickij, Czapskij, Wat).
 106. 2017, Jasło, Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła, wykład dla uczniów: O nowym przekładzie „Mistrza i Małgorzaty”.
 107. 2018, Kraków, UJ, PAU, PAN. Sesja: „Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe” poświęcona pamięci prof. dra Ryszarda Łużnego w dwudziestą rocznicę śmierci. Referat: Miłosierdzie i okrucieństwo w dziele Michaiła Bułhakowa.
 108. 2018, Krosno, PWSZ im. Stanisława Pigonia, VII edycja Warsztatów Przekładowych dla uczniów i studentów „Polska innymi słowami” na 100-lecie niepodległości Polski, spotkanie z tłumaczami powieści Michaiła Bułhakowa. Uczestnicy: Leokadia Anna Przebinda, Grzegorz Przebinda i Igor Przebinda. Prowadzenie Adam Nowakowski.