dr Bartosz Gołąbek

ORCID 0000-0001-5679-9761

Adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2016-2022 dyrektor Instytutu Humanistycznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2008) uzyskał na podstawie rozprawy Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda).
Zainteresowania naukowe: rosyjskie prądy ideowe, zmiany kulturowe i cywilizacyjne w Rosji po 1991 roku, społeczne i kulturowe konsekwencje rozpadu ZSRR. 

Odbywał stypendia Erasmus w LMU München (Niemcy), Högskolan Dalarna (Szwecja), Talllinn Ülikool i Tartu Ülikool (Estonia), Yerevan State University (Armenia), Suleyman Demirel University (Kazachstan), Universita Sapienza (Włochy), РГПУ им. А. Герцена (Petersburg, Rosja), Pädagogische Hochschule Kärnten (Austria). 

W 2011 roku reprezentował Polskę w seminarium DOTS (Developing Online Teaching Skills) zorganizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Graz (Austria), pod patronatem Rady Europy.

W latach 2009-2013 wykładowca w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. W latach 2014-2018 redaktor witryny internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2016-2020.

W ramach działalności popularyzatorskiej Katedry Kultury Słowian Wschodnich zainicjował działalność studenckiego internetowego projektu naukowo-dydaktycznego zatytułowanego  "Laboratorium runetu".

Autor podcastu "Sprawy Wschodu".

Od 2023  roku zaangażowany w rozwój Stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe.

Prywatnie miłośnik dobrej kuchni, drobnych prac ogrodowych i zwierząt. Tato Rocha i Gai. 

USOSweb  |  Academia.edu  |  ResearchGate

fot. dr Karolina Gołąbek (żona;)

Monografie

Artykuły naukowe, recenzje

 1. Geopolityk czy mitotwórca? Problem narodowej tożsamości Rosjan w Podstawach Geopolityki Aleksandra Dugina, „Przegląd Rusycystyczny" 2005, nr 4, s. 5–20.
 2. Россия 1, Россия, Россия 3 – stary spór ideowy w nowej oprawie (na przykładzie publicystyki i działalności Aleksandra Dugina i Marata Guelmana), [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze, t. VI:Kulturoznawstwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej i A. Furiera, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005, s. 67–71.
 3. Prawosławna cywilizacja we współczesnym świecie w ujęciu Aleksandra Panarina, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis, t. XIV, v. 2, Acta Slavica, Bydgoszcz 2006, s. 51–59.
 4. Patriarcha Nikon i Protopop Awwakum w ideologii współczesnego eurazjatyzmu, [w:] Świat Słowian w Języku i Kulturze, t. VII: Kulturoznawstwo. Historia, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 63–67.
 5. Integracja Europejska we współczesnej rosyjskiej filozofii politycznej, [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego", z. 2, Kraków 2007, s. 7–15.
 6. Papierowe odłamki zimnej wojny. Rzecz o antyamerykańskim dyskursie współczesnej Rosji, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, t. III, Kraków 2007, s. 267–277.
 7. Rosja na peryferiach Zachodu. "Eurocentryzm" Siergieja Kara-Murzy, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis, t. XV, Acta Slavica, Bydgoszcz 2009, s. 375-385.
 8. Społeczne, gospodarcze i kulturowe wymiary "postsowieckich diaspor" we współczesnej Rosji (wybrane aspekty) [w:] Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, t. I, pod red. A. Iwacewicz-Orłowskiej, K. Meredyka, D. Sokołowskiej, Białystok 2010,  s. 327 - 340.
 9. Bezpieczeństwo narodowe w kontekście internetowej strategii komunikacyjnej prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa [w:] Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach. Wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa pod red. K. Czerwińskiego, M. Fiedora, K. Więc, seria "Komunikacja społeczna w edukacji", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 125-140.
 10. Pierwsze lata Internetu w Rosji. Nowe medium i nowe możliwości na przestrzeni postradzieckiej [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. cz. 1: Federacja Rosyjska, pod red. A. Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 105-116.
 11. Runet jako "extra territorium" byłego ZSRR - wokół rosyjskiej cybergeopolityki [w:] Studia nad rosyjską geopolityką, red. L. Sykulski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 69-100.
 12. Рунет и идентичность постсоветской квази-диаспоры, "Политическая лингвистика" 2 (48) 2014, Екатеринбург 2014
 13. Przeszłość jako nauczycielka i źródło nadziei. Wprowadzenie do historiozofii  Andrieja Sacharowa, "Studia Rossica Posnaniensia", t. XLI, 2016, s. 71-82
 14. Ruch dysydencki w ZSRR i kwestia rehabilitacji Krymskich Tatarów. Mustafa  Dżemilew i Andriej Sacharow [w:] Colloquia Orientalia Bialostocensa. Literatura/historia 29. Cykl tematyczny "Studia Tatarskie" nr 6.  pod red. G. Czerwińskiego. Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia. red. G.Czerwiński, A.Konopacki, Białystok 2017, s. 335-349. 
 15. Andrieja Sacharowa dialog z władzą 1986 - 1989. [w:] Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej pod red. B. Brzezińskiego, B. Garczyka, M. Jedlińskiego, T. Nakonecznego, M. Lachowicz, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017, s. 103-114.
 16. Леоненко Н.О., Бартош Голомбек, Адам Новаковски , Ибатуллина А.В. Профессионально-личностное развитие студентов в межкультурном диалоге: опыт реализации сетевого российско-польского проекта [w:] Сборник материалов международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация в глобальном контексте: проблемы языка, литературы и методики преподавания» = Мaterials of the international scientific and practical conference «Intercultural communication in the global contex: problems of language, literature and teaching methods». – Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АқӨМУ «Жұбанов университеті» баспасы, 2018. - 601, s. 18-22. 
 17. Sowiecka Armenia Wasilija Grossmana -  wokół geopoetyki socrealizmu. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Katowice 2018, s. 11-35
 18. Z domu Allacha do świata Stalina. Rozważania na marginesie bestsellerowej powieści  "Zulejka otwiera oczy" Guzel Jachiny, [w:] Muslim East in Slavic Literatures and Cultures, edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Anetta Buras-Marciniak, Eugenia Maksimowicz, Białystok: Polish Historical Society 2019, s. 191-201.   
 19. Pierwsza wojna demokratycznej Rosji na łamach "Russkoj Mysli", KAVKAZ – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ, nr 5 (2019), Rzeszów, ss. 97-114. 
 20. Polska roku 1989 na łamach "Russkoj Mysli", "Studia Pigoniana" Vol.2, No 2 (2019), s. 193-211. 
 21. Pisarz i protest. Szkic do dysydenckiego portretu Borysa Akunina, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 31 (2021): (PRO)Test 
 22. Ironią w strach. Dmitrij Bykow w Krakowie i Krośnie w 2014 roku, "Studia Pigoniana", 2021 No 4. , s. 239-250. 
 23. Ścigany listem gończym Dmitrij Głuchowski, "Studia Pigoniana", 2022 No 5. , s. 187-200  
 24. Od niewygodnej przeszłości do fatalnej współczesności [Recenzja książki Nikołaja Epple Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах, Новое литературное обозрение, Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», Москва 2020] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze nr 33 (2023), s. 1-17.

Redakcje

 1. Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, B. Gołąbek, A. Wawrzyńczak, Kraków 2008
 2. Z kalendarza rosyjskich świąt, red. B. Gołąbek, A. Nowakowski, PWSZ. im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2013
 3. Gustaw Herling Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały, „Bibliotheca Pigoniana” t. III, Krosno 2020, ss. 352, ISBN 978-83-64457-58-6 

Wystąpienia

 1. Jaka Rosja, jacy Rosjanie? Rozważania na kanwie podręcznika  Aleksandra Dugina pt. Обществоведение для граждан Новой России 2007. Polska Akademia Umiejętności O/Kraków (27 X 2008)
 2. Dimensions of Russian postsoviet elite. Politics, economy and culture  (BA seminar) oraz Cultural elite and cultural Institutions of postsoviet Russia. (MA seminar), Högskolan Dalarna, Falun (Szwecja, 14-20.03 2010)
 3. Społeczeństwo w sieci - przypadek rosyjski -  referat na konferencji "Człowiek zalogowany" (13-15 stycznia 2012 Kraków)
 4. Возрождение евразийской идеологии в постсоветской России
  и геополитическая реальность, 
  Talllinn Ülikool  (Estonia, 22 V 2013)
 5. Первые годы сети Интернет в России, Talllinn Ülikool  (Estonia, 5 IX 2013)
 6. Ягеллонский Университет в Кракове в рамках европейской и польской системы высшего образования, Abovian Pedagogical University, Yerevan (Armenia, 11 XI 2013)
 7. Język rosyjski w szkole - czy jest nam potrzebny? - wystąpienie na konferencji nauczycieli języka rosyjskiego w Zespole Szkół numer 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (10 XII 2014)
 8. Rynek nowoczesnych technologii i języki obce, Jubileusz SPNJO Politechniki Krakowskiej (22 IX 2015)
 9. Armenia dziś, Armenia jutro - perspektywa fundacji Noravank i jej intelektualne związki z Rosją. (7 XII 2015)  wystąpienie na konferencji „Kaukaz po 1991 r." 6-7 grudnia 2015 roku w Warszawie
 10. Internetowe kontury rosyjskiego świata  - wykład popularyzatorski podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Jagiellońskiego (18 III 2016)
 11. Rosja to nie tylko Putin  - wykład popularyzatorski dla uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (30 III 2016)
 12. Rosja i jej cyberprzestrzeń. Zaproszenie do laboratorium runetu - wykład popularyzatorski podczas Małopolskiej Nocy Naukowców (30 IX 2016)
 13. Powieść-dokument: "Dzienniki"Andrieja Sacharowa i Jeleny Bonner, posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk /o Kraków (16 XI 2016)
 14. Rosyjski mariaż liberalizmu z geopolityką – konteksty publicystyki Władisława Inoziemcewa, VIII Zjazd Geopolityków Polskich (Zabrze, 3 XII 2016)
 15. Activity and main objectives of Human Rights Watchdogs in contemporary Chechnya and Crimea,3rd Annual Global Issues Virtual Conference (3 IV 2017)
 16. Жизнь и деятельность Андрея Дмитревича Сахарова (1921 -1989) Tartu Ülikool, (Estonia 25 IV 2017)
 17. Andrei Sakharov and the West. Communication across ideological borders, ACROSS BORDERS VII: Cultures in dialogue International conference in Tartu, Estonia 27-29 April 2017
 18. Languages and cultures. Dilemmas on multicultural, crosscultural and intercultural eduaction, Międzynarodowa Konferencja Quality Education for Inclusive Societies: Cross-Cultural Participation, Suleyman Demirel University Ałmaty, (Kazachstan, 12 XII 2017)
 19. Польско-русский словарь. Ложные друзья переводчика oraz Русский путь к евразийству, Suleyman Demirel University Ałmaty, (Kazachstan, 13 XII 2017)
 20. Rosja i jej muzułmańscy sąsiedzi - wykłady popularyzatorskie w Zespole Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle (27 XI 2017) oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie (9 IV 2018)
 21. Czeczenia wczoraj i dziś - spotkanie w 75 rocznicę stalinowskiej akcji deportacyjnej 1944 roku, wystąpienie wraz z Jackiem Wnukiem (wystawa Czeczenia 03) w PWSZ w Krośnie (19 II 2019) 
 22. Rosja i świat Islamu, Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego (22 III 2019)
 23. Vitality of Andrei Sakharov’s global ideas in 2019 (30 Years after his death) (4 IV 2019) GIC4 Conference (video)
 24. Телемост как метод формирования и повышения мотивации у обучающихся РКИ в Польше - Международная научно-практическая конференция "Проблемы обучения русскому языку за рубежлом" Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt Petersburg  (23 VII 2019) 
 25. Ormianie i Armenia w działalności Andrieja Sacharowa (10 X 2019) konferencja „Kaukaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, Uniwersytet Rzeszowski
 26. Porozmawiajmy o sztuce... W służbie propagandy. Kwestie narodowościowe w plakacie radzieckim, prelekcja LIVE online Facebook BWA Krosno, (17 V 2020)
 27. Jak protestować w Moskwie? Przypadek Ilji Jaszyna, Webinar ELSA Kraków pt. Prawa człowieka w Europie (20 V 2020)
 28. Napaść Putina na Ukrainę Spotkanie Wschodnie - wraz z Grzegorzem Przebindą (10 III 2022)
 29. Rosyjski   Dagestan   w   tekstach   Alisy   Ganijewej. Próba interpretacji podczas semiarium Dyskurs postkolonialny, postzależnościowy i posttotalitarny w literaturze i kulturze państw Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”  (19 X 2022)
 30. Channels of Environmental communication within the "Ecology" National Project of the Russian Federation w ramach panelu #ENVCRE (Environmental Communication Research Group) podczas międzynarodowej konferencji Komunikacja, dezinformacja, propaganda. Ekosystem walki informacyjnej (ajp.edu.pl) organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (26 V 2023)

   

Sprawozdania i relacje

Inne

Media

Materiały na kanale YouTube "Sprawy Wschodu"

Rok 2022 

 1. Rozmowa z córką zamordowanej obrończyni praw człowieka Natalii Estemirowej Laną Estemirową https://youtu.be/ujPjZtZNbWM
 2. Rozmowa z dziennikarką Radia Svoboda Kateriną Mayakovską https://youtu.be/mVPVqNelS4Q
 3. Rozmowa z pisarką Alisą Ganijewą https://youtu.be/YfnANg2-onU
 4. Rozmowa z dziennikarką Radia Echo Moskwy Maszą Mayers https://youtu.be/fDaGzNRO6t4
 5. Rozmowa z Lizavetą Zhuk (UN- OCHA) o sytuacji humanitarnej w Ukrainie https://youtu.be/_ocs8EMknEs
 6. Rozmowa z Aleksandrą Garmazhapovą  z Free Buryatia Foundation https://youtu.be/dK4SQSIL7l0
 7. Rozmowa z Lolą Tagaevą redaktor naczelną verstka.media https://youtu.be/q0W002De-ZU
 8. Rozmowa z białoruską mistrzynią olimpijską, pływaczką Aleksandrą Herasimenią https://youtu.be/cnEnmH6SpS0
 9. Rozmowa ze śpiewaczką operową Marią Ostroukhovą https://youtu.be/XQ84ZzdT9nI
 10. Rozmowa z krytyczką literacką Galiną Józefowicz https://youtu.be/dGd-cNy_LOg
 11. Rozmowa z politolożką Aleną Epifanową https://youtu.be/v2NOo8Vwtbc
 12. Rozmowa z artystką Alisą Gorszeniną https://youtu.be/FniiTEsas9I
 13. Rozmowa z polityczką z Nowosybirska Helgą Pirogową https://youtu.be/ffIa67JqLy4
 14. Rozmowa z białoruską dziennikarką i dysydentką, redaktorką naczelną Charter97.org Natalią Radiną https://youtu.be/jkKUg9YNQFs
 15. Rozmowa z prof. Agnieszką Legucką (PISM) https://youtu.be/bO0MKryf3P0
 16. Rozmowa z Michałem Milczarkiem  wokół książki "Donikąd" https://youtu.be/_rzeUJDAU80
 17. Rozmowa z pisarką Wierą Bogdanową https://youtu.be/M2hDF362Iuw
 18. Rozmowa z Anną Łabuszewską, autorką bloga "17 mgnień Rosji" https://youtu.be/OsPdg47dV_k

 

Rok 2023 

 1. Rozmowa z Walentyną Mielnikową ze Związku Komitetów Żołnierskich Matek Rosji https://youtu.be/IYVlK_Y6blE
 2. Rozmowa z aktywistką LGBTQ Olgą Baranową https://youtu.be/fYWI6HWd7Cs
 3. Rozmowa z artystką i politolożką Mariną Sołncewą https://youtu.be/u23G4HHbpB0
 4. Rozmowa z prawniczką i obrońćzynią praw człowieka Anastazją Burakową https://youtu.be/SSf5UbleuAw
 5. Rozmowa z dziennikarzem Wadimiem Mieszczeriakowem (Нет войне) https://youtu.be/9BCLdQ2VhFw

Podcast i kanał Youtube "Sprawy Wschodu"

 

 Kanał Youtube: Sprawy Wschodu