dr hab. Aleksander Wawrzyńczak

Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytcie Jagiellońskim, literaturoznawca, adiunkt z habilitacją w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich.

Zainteresowania naukowe:

Historia literatury rosyjskiej X-XXI w.,  dziedzictwo kultury staroruskiej we współczesnej kulturze rosyjskiej, tradycjonalizm w kulturze i literaturze rosyjskiej XX-XXI w. kultura masowa współczesnej Rosji (literatura, muzyka, film, media).

W swych badaniach zajmuje się  współczesną literaturą rosyjską.  

Stypendia Erasmus:

Daugavpils Universitāte (2007)
Tartu Ülikool (2008)
Vilniaus Universitas (2009)

Kalendarium kariery naukowej: 

2003 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa. Tytuł rozprawy​ Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego” (Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin)

2007-2016 adiunkt w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich

2016 – habilitacja na podstawie książki pt. Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Scriptum, Kraków 2014.

Pełnione funkcje i członkostwo w organizacjach:

 1. Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej –  rok akademicki 2016/17
 2. Wiceprezes Małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Polska-Wschód – od 2015 roku.

 

Prywatnie miłośnik podróży, muzyki rockowej, dobrej literatury i piłki nożnej.

Profil w USOSweb

 

Monografie i książki

 1. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego". Wasilij Biełow, Walentin Rasputin, Władimir Liczutin, Kraków: „Universitas", 2005.
 2. Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2015.

Artykuły

 1. Totalitaryzm komunistyczny i jego komunistyczna negacja w powieści Juza Aleszkowskiego Ręka, „Slavia Orientalis", nr 2/2000
 2. Rosja w cieniu swastyki, „Zdanie", nr 1-2/2001
 3. Polityka zagraniczna a sytuacja wewnętrzna Rosji za rządów Władimira Putina, [w:] Polityka zagraniczna Rosji, „Zeszyty Instytutu Studiów Strategicznych", Kraków 2002
 4. „Swiataja Rus'" kak otrażenije Rossii konca XX wieka w romanie Władimira Liczutina Raskoł, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002
 5. Sud'ba pisatielia tradicjonalista w postsowietskoj Rossii. Tworczestwo Władimira Liczutina posle 1991 goda, „Slavia Orientalis", nr 3/2003
 6. Nacjonalistyczny postmodernizm osieroconego homo sovieticusa. Powieść Aleksandra Prochanowa Mister Heksogen, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska i A. Krzanowska, Szczecin 2003.
 7. Rossija Putina głazami nacjonalista. Publicystika Aleksandra Prochanowa 2000-2004 godow, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V. Kulturologia, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2004
 8. Od punk-bunta k narodno-prawosławnoj propowiedi. Tworczeskij put' Konstantina Kinczewa, [w:] Słowianie w EuropieHistoria, kultura, język, Kraków 2004
 9. Национал-патриотический взгляд на чеченскую войну. Роман Александра Проханова «Чеченский блюз», [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2005, s. 182-186.
 10. Idealizm moralny w pętach nacjonalizmu. Powieść Walentina Rasputina „Docz' Iwana, Mat' Iwana", [w:] Słowianie w Europie. Historia, kultura, język. II, Kraków 2006, s. 179-186
 11. Zbrodnia na literaturze. Powieść Roman Władimira Sorokina, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, Pod red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Kraków 2007, s. 185-198. (2 b.1)
 12. „Czeczeński blues idących nocą". Wojna czeczeńska w prozie Aleksandra Prochanowa, [w:] „Slavia Orientalis", nr 1, Kraków 2007, s. 61-79.
 13. Лишний человек на переломе тысячелетий. О романе Владимира Личутина «Беглец из рая» [w:] Откровение творчества. Сборник статей , «Аксиос», Шумен 2007 (Bułgaria)
 14. Rosyjska elita polityczna wobec Unii Europejskiej, [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe", Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, nr 2, Kraków 2007, s. 107-117.
 15. Владимир Путин как литературный герой, [w:] „Literatura" 2007, Vol. 49 (2), Vilnius Universitas, s. 113-125
 16. Michaił Gorbaczow i Jegor Gajdar – dwa spojrzenia na upadek Imperium, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, B. Gołąbek, A. Wawrzyńczak, Kraków 2008
 17. Monumentalizm narodowo-patriotyczny w malarstwie Ilji Głazunowa i prozie Aleksandra Prochanowa, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J. Kapuścik, „Collegium Columbinum", Kraków 2008, s. 374-380.
 18. Русская литература в Польше сегодня, [w:] „Русский язык и литература для школьников". Nr 7, Москва 2009, s. 45-49.
 19. Анти-андеграунд. Роман Александра Проханова «Надпись» как манифест писателя-государственника, [w:] Славянские чтения VII, Daugavpils Univesitates, AKADEMISKAIS APGADS "SAULE" 2009, s. 157-165
 20. А. Лорек-Маринченко, А Вавжиньчак, Русский язык в Польше, [w:] «Русская словесность» , 3/2010, s. 76-80.
 21. Człowiek, imperium, historia. O powieści Wiery Gałaktionowej 5/4. W przededniu ciszy, [w:] „Przegląd Rusycystyczny", 1/2010, Katowice 2010, s. 19-33.
 22. Projekt polityczny czy kreacja literacka? Idea „Piątego imperium" Aleksandra Prochanowa, [w:] Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, Kraków 2010, s. 243-260.
 23. Русская литература в современной Польше, [w:] ХХI ВЕК. ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ: ЯЗЫК– КУЛЬТУРА – ОБЩЕСТВО. Материалы международной научно-практической конференции, 21 апреля – декабрь 2010 года., Под ред. А. Ю. Большаковой и А. А. Дырдина, УлГТУ, Ульяновск 2011, s. 317-322.
 24. Как социалистический реализм превратился в реквием по распавшейся империи. О чернобыльской дилогии Александра Проханова // Literatūra. Mokslo darbai 2012 - 54 (2). Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, s. 111-121
 25. Больница и госпиталь – метафорические образы страны и общества в русской литературе рубежа ХХ и ХХI веков [w:] Славянские чтения IX, Daugavpils Universitates, Akademiska apgads „Saule", Daugavpils 2013, s. 185-193
 26. Шукшинский герой в поздних рассказах Валентина Распутина [w:] Традиции творчества В.М. Шукшина в современной культуре, Издательство Алтайского государственного университета, Барнаул 2014 (s. 80-90)
 27. Rosyjski rewolucjonista i imperialista w XXI wieku. Zachara Prilepina paradoksy wolności, [w:] „Я выбираю свободу...». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Pitrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, „Śląsk", Katowice 2015, s. 227-246.
 28. Между признанием и непониманием: Валентин Распутин в польских научных исследованиях, [w:] Творческая личность Валентина Распутина. Живопись – чувство – мысль – воображение – откровение. Сборник научных трудов, Издательство ИГУ, Иркутск 2015, s. 57-68.

Redakcje tomów

 1.  Słowianie w Europie. Historia, kultura, język, Redakcja: K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W. Marinczenko, A. Wawrzyńczak, Poligrafix, Kraków 2004
 2. Słowianie w Europie. Historia, kultura, język. II, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W. Marinczenko, A. Wawrzyńczak,   Collegium Columbinum, Kraków 2006, ss. 390.
 3. Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, red. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, B. Gołąbek, A. Wawrzyńczak, Kraków 2008
 4. „Я выбираю свободу...». Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Pitrzyckiej-Bohosiewicz, red. K. Syska, U. Trojanowska, A. Wawrzyńczak, „Śląsk", Katowice 2015, 290 s.

Recenzje

 1. A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, „Slavia Orientalis",Rocznik XLIV, nr 1, Kraków 2000
 2. Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacji, red. Włodzimierz Rydzewski, „Zdanie", nr 1-2, Kraków 2000
 3.  Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, „Slavia Orientalis", Rocznik XL, nr 3, Kraków 2001,
 4. М. Тлостанова, Постсоветская литература и эстетика транскультурации, [w:] „Slavia Orientalis",Rocznik XLV, nr 2, Kraków 2006, s. 304-308.
 5.  Россия и Запад в начале нового тысячелетия, сост. и отв. ред. А. Большакова, ИМЛИ, Москва 2007, „Slavia Orientalis", Rocznik LVII, nr 3, Warszawa 2008

Inne

 1. Nowy realizm jako próba przełamania mitopoetyki tradycjonalizmu - Walentin Rasputin i Roman Sienczin. Nagranie referatu (Posiedzenie naukowe Katedry Kultury Słowian Wschodnich 15.11.2018)